nav-left cat-right
cat-right

Statut historyczny

Statut historyczny

Polskiego Towarzystwa Naukowego
na Obczyźnie

(uchwalony 27 stycznia 1950 roku)

Artykuł 1

Utworzona dnia 7 grudnia 1948 roku Rada Naukowa na Obczyźnie przekształca się na mocy uchwały Ogólnego Zebrania, powziętej dnia 27 stycznia 1950 roku w Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie (w skrócie P.T.N.O.).

Artykuł 2

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie ma następujące cele:

a) reprezentowanie, popieranie i obrona niezależnej nauki polskiej na obczyźnie;

b) czuwanie nad potrzebami i rozwojem nauki polskiej;

c) koordynowanie polskiej działalności naukowej i rozwijanie inicjatywy w tym zakresie;

d) prowadzenie wykazu polskich stowarzyszeń naukowych i polskich pracowników naukowych na obczyźnie, oraz ich dorobku naukowego.

Artykuł 3

Siedzibą Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie jest Londyn. Dla spełnienia swych zadań Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie może tworzyć, z zachowaniem przepisów prawa miejscowego, odziały w innych krajach.

Artykuł 4

Przedmiotem prac Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie są:

a) filologia, językoznawstwo, badania historii piśmiennictwa i sztuki, historia, nauki filozoficzne, prawnicze, polityczne, ekonomiczne, społeczne;

b) nauki matematyczne i przyrodnicze, nauki techniczne, wojskowe, rolnicze i lekarskie.

Artykuł 5

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie składa się z dwóch Wydziałów:

a) Wydziału Humanistycznego, obejmującego nauki wymienione w artykule 4-tym pod literą „a”).

b) Wydziału Przyrodniczego, obejmującego nauki wymienione w artykule 4-tym pod literą „b”).

Artykuł 6

Władzami i organami Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie są:

a) Zgromadzenia Walne;

b) Zebrania Wydziałów;

c) Komisje Naukowe;

d) Zarząd;

e) Komisja Rewizyjna.

Artykuł 7

Zgromadzenie Walne odbywa się dwa razy w roku, jedno zimą celem sprawozdania z czynności i wyboru władz, drugie latem celem wyboru nowych członków, dopełnione zebraniem publicznym i odczytem.

Artykuł 8

Zgromadzenie Walne jest władzą naczelną Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Do Zgromadzenia Walnego należy:

a) uchwalenie zmian Statutu;

b) wybór członków;

c) uchwalenie budżetu na następny rok kalendarzowy;

d) wybór na rok kalendarzowy Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, dwóch członków Zarządu i trzech członków Komisji Rewizyjnej;

e) tworzenie oddziałów miejscowych;

f) omawianie sprawozdania Zarządu i podejmowanie uchwał dotyczących jego działalności.

Do ważności uchwał Zgromadzenia Walnego potrzebna jest obecność członków czynnych w liczbie odpowiadającej połowie liczby członków czynnych, zamieszkałych w siedzibie Towarzystwa.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwalania zmian Statutu, wyboru członków i likwidacji Towarzystwa, kiedy jest wymagana większość kwalifikowana 2/3.

Artykuł 9

Każdy Wydział odbywa co najmniej cztery posiedzenia rocznie. Posiedzenia obejmują:

a) część naukową, której przedmiotem będą prace naukowe; prace autorów nie będących członkami Towarzystwa mogą być przedstawiane przez nich osobiście na zaproszenie Wydziału lub przez referenta wyznaczonego przez Wydział;

b) część administracyjną.

Na pierwszym posiedzeniu w każdym roku kalendarzowym Wydział wybiera Przewodniczącego i Sekretarza na okres jednego roku.

Do ważności uchwał jest potrzebna obecność członków czynnych w liczbie odpowiadającej połowie liczby czynnych członków Wydziału zamieszkałych w siedzibie Towarzystwa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem głosowana nad propozycjami co do nowych członków Towarzystwa, kiedy jest wymagana większość kwalifikowana 2/3.

Artykuł 10

Każdy Wydział może tworzyć uchwałą, zatwierdzoną przez Zarząd, Komisje Naukowe, poświęcone działom nauki wchodzącym w jego zakres.

Artykuł 11

Komisje składać się będą:

a) z członków czynnych, którzy przystąpią do Komisji;

b) z współpracowników, wybranych przez Wydział spoza grona członków.

Przewodniczącego Komisji wyznacza na rok Wydział spośród członków należących do Komisji, a sekretarza z ogółu grona Komisji.

Artykuł 12

Językiem urzędowym czynności Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie jest język polski. Za zgodą Zarządu, obcokrajowi członkowie honorowi mogą przedstawić swe prace w innych językach.

Artykuł 13

Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie składa się z członków:

a) czynnych miejscowych, to jest przebywających na terenie Wielkiej Brytanii i czynnych zamiejscowych, przebywających poza Wielką Brytanią;

b) honorowych.

Artykuł 14

Liczba członków czynnych nie może wynosić więcej niż 90; liczba ta dzieli się równo między Wydziały.

Artykuł 15

Członkowie czynni miejscowi mają prawo udziału i głosu we wszystkich zebraniach Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, wraz z prawem wybierania i wybieralności do jego władz, z wyjątkiem prawa głosowania na części administracyjnej posiedzenia Wydziału, do którego nie należą.

Członkowie czynni zamiejscowi mają prawo do osobistego udziału i prawo wybierania we wszystkich zebraniach Towarzystwa; mogą oni głosować na piśmie przy wyborach członków.

Artykuł 16

Na członków honorowych wybiera się uczonych niepolskiej narodowości.

Artykuł 17

Kandydatury na członków, proponowane przez Wydziały na podstawie uchwały powziętej większością co najmniej 2/3 obecnych, winny być zgłoszone Zarządowi najpóźniej na trzy miesiące przed Zgromadzeniem Walnym, odbywającym się latem i podawane do wiadomości wszystkich członków czynnych wraz z porządkiem obrad. Każda kandydatura zgłoszona przez Wydział winna być poparta uzasadnieniem pisemnym i przedstawiona przez przynajmniej dwóch członków czynnych.

Artykuł 18

Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, dwóch członków Zarządu, wybranych przez Zgromadzenie Walne, oraz Przewodniczących Wydziałów.

Artykuł 19

Zarząd załatwia sprawy administracyjne, a w szczególności przygotowuje porządek obrad Zgromadzenia Walnego oraz wnioski o wybór nowych członków, stara się o środki finansowe dla celów Towarzystwa i zawiaduje ich odpowiednim używaniem.

Artykuł 20

Prezes reprezentuje Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, zwołuje posiedzenia Zarządu i Zgromadzenie Walne, oraz przewodniczy na nich.

Artykuł 21

Sekretarz Generalny kieruje biurem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, czuwa nad wykonaniem uchwał, oraz prowadzi wykaz polskich stowarzyszeń naukowych i polskich pracowników naukowych na obczyźnie.

Artykuł 22

Dla osiągnięcia swych celów Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie może posiadać wszelki majątek na terytorium Wielkiej Brytanii i poza nią zgodnie z przepisami prawa miejscowego.