nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 2017

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się we wtorek, 19 grudnia 2017 r. w sali wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u (238-246 King Street, London W6 ORF).
W zebraniu uczestniczyło 9 członków PTNO, 9 innych (Ursula Tekko-Sauropoulou, dr Richard Butterwick-Pawlikowski, mgr Rafael Gallera, dr Stefan Stańczyk, dr Eugeniusz Kruszewski, dr hab. Zygmunt Mackiewicz, dr Andrzej Targalski, Teresa Szadkowska, Victor Tybulewicz) usprawiedliwiło swoją nieobecność.
Spotkanie otworzył prezes PTNO – dr inż. Andrzej Fórmaniak, który przywitał zebranych i przedstawił uczestnikom porządek obrad, który został przyjęty. W tej części, za ogólną zgodą wszystkich obecnych, na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrany został profesor dr inż. Ryszard Chmielowiec, natomiast funkcję sekretarza Walnego Zebrania powierzono dr Joannie Pyłat.
Zgodnie z przyjętym porządkiem, w pierwszej części spotkania odczytany został (przez dr Joannę Pyłat) protokół z Walnego Zebrania PTNO, które odbyło się 2 grudnia 2016 roku. Uwagę do zapisu z protokołu z dnia 2 grudnia 2016 r. zgłosił dr Kazimierz Nowak, który nawiązując do fragmentu odnoszacego się do dyskusji związanej z organizacją Dni Nauki (w ramach British Science Week) i wzmianki na temat ewentualnego w nich udziału dr Grażyny Czubińskiej z PUNO, udzielił wyjaśnienia, iż wypowiadał się wówczas tylko i wyłącznie w kontekście definicji nauki, a nie osoby dr G. Czubińskiej.
Następnie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej w okresie sprawozdawczym członka PTNOprof. dr Zofii Butrym.
W dalszej części zebrania głos zabrali: prezes PTNO – dr Andrzej Fórmaniak, sekretarz generalny PTNO – Marek Laskiewicz, skarbnik PTNO – mgr Jadwiga Kowalska, członek komisji rewizyjnej – dr Wojciech Rappak.
Prezes PTNO – dr Andrzej Fórmaniak przedstawił sprawozdanie z działalności PTNO w roku 2017. Odniósł się m. in. do najistotniejszego dla PTNO wydarzenia w 2017 roku, tj. do zorganizowanych przez towarzystwo (w dniu 19 marca) Dni Nauki, podczas których szczególną uwagę zwrócono na polski wkład w rozwój nauki i nowoczesnych technologii. Zgodnie uznano, iż organizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem i przyczyniła się do przybliżenia uczestnikom „Dni Nauki” polskiego dorobku naukowego. Przypomniał również, iż w 2017 roku członkowie PTNO – dr Andrzej Suchcitz, dr Joanna Pyłat, dr Wojciech Rappak, mgr Jadwiga Kowalska, brali udział w różnych międzynarodowych konferencjach naukowych. Podziękował także za pracę pani Halinie Kościckiej za prowadzenie biura PTNO i sprawne prowadzenie spraw administracyjnych.
Dr Marek Laskiewicz, jako sekretarz generalny PTNO, przedstawił sprawozdanie z aktywności członków PTNO.
Skarbniczka PTNO – mgr Jadwiga Kowalska zapoznała uczestników zebrania ze stanem finansowym PTNO. Odnosząc się do kwestii otrzymanej w 2017 roku dotacji i opłat za druk rocznika PTNO podkreśliła (m. in.), iż w 2017 roku prawie połowę wszystkim wydatków towarzystwa stanowiły koszty zrealizowanego projektu (Dni Nauki – wkład Polski). Znaczny wydatek (tj. 1200 funtów) stanowił również wkład finansowy PTNO w badania naukowe dr Rafała Mostowego. Pani skarbnik poinformowała zebranych, że jeżeli chodzi o finanse nie odnotowano większych zmian w stosunku do biegłego roku. Przypomniała również, iż PTNO nie płaci za wynajem biura korzystając z gościnności PAFTu oraz, iż towarzystwo nie będzie rezygnowało z poczynionych inwestycji bankowych. Majątek PTNO na koniec 2017 r. wynosi £ 76,802.
Przwodniczący zebrania (prof. dr Ryszard Chmielowiec) podziękował mgr J. Kowalskiej za sprawozdanie finansowe i preliminarz na kolejny rok.
Nastepnie dr Wojciech Rappak – w zastępstwie mgr Rafaela Gallery (przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) przedstawił sprawodzanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTNO za rok 2017. Wymieniony stwierdził, iż księgi finansowe PTNO są prowadzone bardzo dobrze i poprosił o przyjęcie sprawozdania finansowego. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż:
– dotacje, które PTNO otrzymuje maleją. Zdaniem dr Rappaka powodem mniejszych dotacji przyznawanych PTNO są bankowe inwestycje towarzystwa. Z tego powodu należy rozważyć inne sposoby pozyskiwania środków,
– koszty druku rocznika PTNO wynoszą ok. £800, a wysyłka ok. £500. Ogólny koszt (łącznie z przygotowaniem materiałów) to około £2500. Co stanowi ok. 40% całości kosztów bieżących PTNO, które wynoszą rocznie około £6000,
– zorganizowanie „Science Day” uznać należy za sukces, z tego też powodu prezesowi PTNO – dr Andrzejowi Fórmaniakowi należą się gratulacje,
– obsługiwanie księgowości jest utrudnione, ponieważ nie ma internetowego dostępu do konta,
-bardzo istotna jest kwestia domeny internetowej PTNO, ponieważ jak przekazał mgr Rafael Gallera okazało się, iż PTNO nie jest właścicielem domeny.
W nawiązaniu do poszczególnych sprawozdań głos w dyskusji zabrał dr Andrzej Fórmaniak, który odnosząc się do uwag komisji rewizyjnej na temat domeny internetowej stwierdził, iż PTNO może przejąć domenę. Jednkaże, jak wyjaśnił, PTNO ma zaufanie do firmy NESSCOMP, do której domena należy. Z tym, że jeżeli Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, iż należy kwestię własności zmienić proponuje przegłosowanie tego problemu. Dr Wojciech Rappak nawiązując do wypowiedzi dr Fórmaniaka, podkreślił, iż chodzi tylko o to, by wystąpić do NESSCOMP, aby firma ta uznała, iż domena należy do PTNO, i, że w przyszłości NESSCOMP nie będzie rościło sobie pretensji do tej strony. Dr Marek Laskiewicz zgodził się ze stanowiskiem dr Rappaka i poprosił o wyjaśnienie kwestii domeny przez komunikację z NESSCOMP. Jednocześnie zaproponowano, aby adres strony internetowej PTNO i email publikowane były w roczniku PTNO.
Dr Kazimierz Nowak w nawiązaniu do momentu odsłonięcia tablicy upamiętniającej osiągnięcia profesora J. Rotblata, stwierdził, że niezwykle istotne i wartościowe wystąpienie przedstawił w dniu 19 marca 2017 r. prezes PTNO dr Andrzej Fórmaniak, dodał także, iż organizację marcowej konferencji, w której uczestniczyło około 500 osób, uznać należy za ogromny sukces. Dr Nowak zwrócił się także do skarbniczki PTNO – mgr Jadwigi Kowalskiej o przekazanie informacji na temat kwoty z Castle Trust i Cambridge Trust. Jadwiga Kowalska, udzielając odpowiedzi na to pytanie, poinformowała, że zainwestowana suma wynosi obecnie £75,000 ( £50,000 + £25000).
W dyskusji na temat budżetu głos zabrali także: dr Ryszard Chmielowiec, dr Andrzej Suchcitz, mgr Jadwiga Kowalska oraz dr Marek Laskiewicz, który podkreślił, że otrzymywane przez PTNO dotacje, nie pokrywają wszystkich wydatków towarzystwa. Dr Kazimierz Nowak nawiązując do stwierdzenia dr Laskiewicza stwierdził , iż PTNO nie powinno czuć się winne za to, iż zwraca się z prośbą o dotacje. Jadwiga Kowalska ponownie, iż kwestia inwestycji bankowych jest dla PTNO bardzo istotna i nie należy z nich rezygnować. Wojciech Rappak w imieniu komisji rewizyjnej zaproponował udzielenie absolutorium.
Dr W. Rappak stwierdził, iz należy zastanowić się nad działalnością PTNO w 2018 roku i zadał pytanie na temat planów PTNO na rok przyszły. Przewodniczący zebrania wyjaśnił, iż zanim plany te zostaną omówione i przyjęte, najpierw musi zostać wybrany zarząd PTNO na przyszły rok. Odnosząc się do tego wątku dyskusji dr Marek Laskiewicz stwierdził, iż organizacje emigracyjne, w tym PTNO i STP w Wielkiej Brytanii realizując projekty muszą z sobą współpracować, tzn. „muszą włączyć więcej ludzi do pracy”. Nawiazując do tej wypowiedzi, prezes STP – dr inż. Marian Zastawny stwierdził, że dla młodych ludzi PTNO jest niestety mało atrakcyjne. I, że młodzi chętniej współpracują z „Polonia Fundation”. Z tego też powodu zdaniem dr inż. Zastawnego należy korzystać z pieniędzy PTNO, które „leżą na koncie”, np. przyznając młodym naukowcom nagrody, lub stypendia na badania naukowe – „chociażby po 1000 funtów”. Zaproponował również zorganizowanie przyjęcia (balu) „dla elity polskiej żyjącej na obczyźnie”. Dr Andrzej Suchcitz stwierdził, iz propozycję inż. Zastawnego należy rozważyć i omówić.
W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego zarządu PTNO. Dr Kazimierz Nowak zasugerował aby skład zarządu pozostał ten sam. Natomiast dr Andrzej Fórmaniak zaproponował, aby funkcję prezesa PTNO przejął dr Andrzej Suchcitz. Jednakże dr Suchcitz, z powodu innych zobowiązań, odmówił przyjęcia stanowiska. Dr A. Fórmaniak zgodził się na dalsze pełnienie funkcji prezesa PTNO. Nowym przewodniczącym komisji rewizyjnej został dr Wojciech Rappak. Skarbnikiem – mgr Jadwiga Kowalska. Nowym członkiem zarządu PTNO została dr Joanna Pyłat.
Następnie dr Andrzej Fórmaniak zaprezentował sylwetki kandydatów na członków zwyczajnych PTNO:
– prof. Marty Kwiatkowskiej ( zajmującej się informatyką)
– dr Marka Stella-Sawickiego (konsultanta w dziedzinie informatyki)
– prof. Marka Ziebart (zajmującego się geodezją przestrzeni kosmicznej)
– prof. John Zarneckiego (astronoma, badacza przestrzeni kosmicznej)
– prof. Magdaleny Żernickiej- Goetz (specjalistkę w dziedzinie embriologii).
Na podstawie głosowania osoby te przyjęte zostały na członków PTNO – ich sylwetki przedstawione są w zakładce: Kategorie: “Nowi Członkowie“.
Następnie prezes przdestawił wniosek Prof. dr hab. Eugeniusza S.Kruszewskiego (mieszkającego w Danii) o przyznanie tytułu członka honorowego prof. Ninie Taylor-Terleckiej, który we wniosku m.inn. napisał:
Prof. Nina Taylor-Terlecka – eseistka, tłumaczka i badaczka literatury polskiej, jest także tłumaczona na rosyjski i litewski. Jest tłumaczką m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana oraz aktywnym członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Profesor Nina Taylor-Terlecka była i jest w polskim środowisku niepodległej emigracji wielce zasłużoną, zwłaszcza w zakresie wolnej polskiej kultury i jej eminentnym reprezentantem w Kraju i poza Polską, w tym na konferencjach naukowych i sympozjach.
Zebrani przychylili się do wniosku i upoważnili prezesa do zaoferowania prof. Ninie Taylor –Terleckieh honorowego członkostwa PTNO.
W wolnych wnioskach poruszono także kwestie:
– współpracy PTNO z Światową Radą Badań nad Polonia (ŚRBnP). Kwestię tę omówiła dr Joanna Pyłat (członek zarządu ŚRBnP), która przypomniała iż od momentu powstania Rady prezes PTNO zawsze pełnił funkcję wiceprezesa PTNO. Ostatnio funkcję tę pełnił prof. Bolesław Indyk, a przed nim prof. Stanisław Portalski. Z tego też powodu należy dołożyć wszelkich starań aby na najbliższym Walnym Zebraniu członków ŚRBnP funkcją ta została powierzona dr A. Fórmaniakowi, którt został w dniu 11 grudnia przyjęty na członka ŚRBnP.
Dr Pyłat poinformowała również, iż ŚRBnP przyznała pośmiertnie odznaczenie „Krzyż Polonia” (nr 1), profesorowi Edwardowi Szczepanikowi twórcy Światowej Rady Badań nad Polonią. Odznaczenie to wręczone zostanie w listopadzie 2018 r. rodzinie zmarłego na konferencji ŚRBnP poświęconej 100 rocznicy odzyskania niepodległości, której organizację poparło PTNO.
Oficjalna część Walnego Zebrania PTNO zakończyła się o godz. 19.30. Następnie w rodzinnej atmosferze podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia świąteczno-noworoczne.
Załaczniki do protokołu:
1. Sprawozdanie prezesa PTNO
2. Sprawozdanie Skarbnika
3. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
4. Krótka charakterystyka kandydatów na członków rezydentów PTNO: prof. Marty Kwiatkowskiej, dr Marka Stella-Sawickiego, prof. Marka Ziebart, prof. John Zarneckiego, prof. Magdaleny Żernickiej-Goetz.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Lista obecności.
Londyn, 30 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie sporządziła dr Joanna Pyłat