nav-left cat-right
cat-right

Statut

Statut

Polskiego Towarzystwa Naukowego

na Obczyźnie

– wersja z 1985 roku, obowiązująca
do chwili obecnej (2009 r.)

Artykuł 1

Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, skrót: PTNO. Nazwa w języku angielskim brzmi: Polish Society of Arts and Sciences Abroad, w języku francuskim: Sociètè Polonaise des Sciences et des Lettres á l’Etranger. Towarzystwo powstało z utworzonej 7 grudnia 1948 roku Polskiej Rady Naukowej na Obczyźnie, na mocy uchwały jej Ogólnego Zebrania w dniu 27 stycznia 1950 roku.

Artykuł 2

Siedzibą Towarzystwa jest Londyn. Dla spełnienia swych zadań, PTNO może tworzyć – z zachowaniem przepisów prawa miejscowego – oddziały w innych krajach.

Artykuł 3

Towarzystwo ma następujące cele:

a) reprezentowanie, popieranie i obronę niezależnej nauki polskiej na obczyźnie;

b) czuwanie nad potrzebami i rozwojem nauki polskiej;

c) koordynowanie polskiej działalności naukowej na obczyźnie i rozwijanie inicjatyw w tym zakresie;

d) prowadzenie wykazu polskich stowarzyszeń i instytucji naukowych i polskich pracowników naukowych na obczyźnie oraz ich dorobku naukowego.

Artykuł 4

Przedmiotem prac i zainteresowań Towarzystwa są nauki humanistyczne, prawne, społeczne, matematyczno-przyrodnicze, medyczne, techniczne i rolnicze.

Artykuł 5

Naczelną władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. Zarząd i Komisja Rewizyjna stanowią władze wykonawcze.

Artykuł 6

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku, na jesieni, celem wysłuchania i przedyskutowania sprawozdań z działalności Władz Wykonawczych oraz udzielenia im absolutorium, wyboru nowych członków Towarzystwa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na następny rok, uchwalenia budżetu i wysokości składek członkowskich oraz wniosków opracowanych przez Zarząd lub członków Towarzystwa. Zebranie otwiera Prezes Towarzystwa lub w jego nieobecności Wiceprezes. Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania wybiera Walne Zebranie. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu, zawierajęce porządek dzienny, winno być rozesłane do członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.

Artykuł 7

Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność co najmniej połowy liczby zwyczajnych członków PTNO, zamieszkałych w Wielkiej Brytanii. W razie braku quorum, Zebranie odbywa się w drugim, zapowiedzianym terminie, bez względu na ilość członków obecnych.

Artykuł 8

Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian Statutu, wyboru i usunięcia członków i rozwiązania PTNO, kiedy wymagana jest większość 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na Zebraniu. Przy wyborze Władz Towarzystwa i przy pobieraniu decyzji o usunięciu członka Towarzystwa obowiązuje głosowanie tajne.

Artykuł 9

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w określonym celu z inicjatywy Zarządu lub na żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych. Zasady prowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są takie same jak Zwyczajnego Walnego Zebrania.

Artykuł 10

Językiem urzędowym PTNO jest język polski. Za zgodą Zarządu, członkowie Towarzystwa mogą przedstawiać swe prace lub wygłaszać odczyty w innych językach.

Artykuł 11

W skład Towarzystwa wchodzą:

a) członkowie honorowi;

b) członkowie zwyczajni miejscowi, tj. zamieszkali w Wielkiej Brytanii;

c) członkowie zwyczajni zamiejscowi;

d) członkowie korespondenci miejscowi;

e) członkowie korespondenci zamiejscowi.

Artykuł 12

Członkiem honorowym PTNO może zostać tylko wybitny uczony niepolskiej narodowości, który zasłużył się dobrze sprawie polskiej. Członków honorowych wybiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Artykuł 13

Członkiem zwyczajnym lub członkiem korespondentem PTNO może zostać kandydat posiadający stopień akademicki i odpowiedni dorobek naukowy, narodowości polskiej (niezależnie od przynależności państwowej), który mieszka poza granicami PRL, co najmniej od trzech lat. Członkostwo jest dożywotnie, niezależnie od miejsca zamieszkania, pod warunkiem, że postępowanie członka nie jest sprzeczne z postanowieniami Artykułu 3, punkt a) Statutu. W wypadku przeciwnym, członkostwo może być unieważnione na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie.

Artykuł 14

Członkowie zwyczajni i członkowie korespondenci mają prawo udziału we wszystkich zebraniach PTNO oraz czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich jego władz. Prawo głosowania w sprawie (1) wyboru nowych członków, (2) zmiany Statutu i (3) likwidacji PTNO przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym.

Artykuł 15

Kandydaci na nowych członków zwyczajnych i korespondentów mogą być zgłaszani tylko przez członków zwyczajnych. Każde zgłoszenie powinno być przedstawione Zarządowi z uzasadnieniem na piśmie. Zarząd, po rozpatrzeniu danych o kandydacie, przedstawia wniosek na Walnym Zebraniu. Nazwiska i dane o kandydatach, którzy uzyskali aprobatę Zarządu, winny być podane do wiadomości wszystkich członków PTNO, wraz z porządkiem dziennym Walnego Zebrania, które ma decydować o ich przyjęciu.

Artykuł 16

Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Sekretarza do Spraw Członkowskich, Skarbnika, Redaktora Rocznika i dwóch Członków Zarządu. W razie potrzeby, skład Zarządu może być uzupełniony lub poszerzony przez kooptację nie więcej niż 3 osób. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy udziale, co najmniej 5 członków.

Artykuł 17

Prezes reprezentuje PTNO, koordynuje prace Zarządu, kieruje staraniami o środki finansowe i w kontakcie ze Skarbnikiem dysponuje funduszami. Prezes Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zebranie imiennie.

Artykuł 18

Wiceprezesi zastępują w razie potrzeby Prezesa. Jeden z nich zajmuje się specjalnie sprawami nauk humanistycznych i społecznych, drugi – sprawami nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych i technologicznych.

Artykuł 19

Sekretarz Generalny załatwia sprawy administracyjne, czuwa nad wykonaniem uchwał władz Towarzystwa, prowadzi aktualny wykaz członków Towarzystwa oraz polskich stowarzyszeń i instytucji naukowych na obczyźnie, protokołuje na zebraniach Zarządu, przygotowuje sprawozdanie z działalności Towarzystwa na Walne Zebranie i do Rocznika PTNO.

Artykuł 20

Sekretarz do Spraw Członkowskich współpracuje z Sekretarzem Generalnym w zakresie rejestru członków i rozprowadza Rocznik.

Artykuł 21

Skarbnik czuwa nad finansami Towarzystwa i prowadzi księgowość. Skarbnik przygotowuje sprawozdanie finansowe na Walne Zebranie i do Rocznika PTNO.

Artykuł 22

Zadaniem Redaktora Rocznika jest uzyskanie, opracowanie i złożenie zebranego materiału do druku Rocznika, obejmującego roczny okres działalności PTNO.

Artykuł 23

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, przy czym Przewodniczący Komisji jest wybierany przez Walne Zebranie imiennie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarządza sprawdzenie księgowości co najmniej jeden raz na rok.

Artykuł 24

Dla osiągnięcia swych celów, PTNO może posiadać wszelki majątek i zarządzać nim na terytorium Wielkiej Brytanii i poza nią, zgodnie z przepisami prawa miejscowego.