nav-left cat-right
cat-right

Walne Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 2018

 Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie za rok 2018 odbyło się w piątek, 15 stycznia 2019 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Na zebraniu było 7 członków i sześć się usprawiedliwiło.

Otwarcia Zebrania dokonał Prezes dr inż. Andrzej Fórmaniak. W krótkich słowach powitał zebranych i przedstawił Porządek Dnia WZ.

Za ogólną zgodą na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany prof. Ryszard Chmielowiec i Sekretarzem Walnego Zebrania został wybrany dr Marek Laskiewicz.

Protokół z ostatniego Walnego Zebrania z 19 Grudnia 2017 r. był opublikowany w Roczniku LX, str. 226-232, i na witrynie PTNO, więc bez odczytania został przyjęty bez poprawek.

Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Prezes Andrzej Fórmaniak w swoim sprawozdaniu (patrz załącznik) wspomniał, że PTNO uczestniczyło w konferencjach, jednak żadnej nie zorganizowało.   Dodał, że projekt wykonany przez Polonium Foundation Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego został zrealizowany pod patronatem i z dotacją od PTNO.  Raport na ten temat odbił się szerokim echem w polskich mediach. Prezes podziękował Zarządowi za ofiarną pracę w ubiegłej kadencji oraz pani Halinie Kosickiej za sprawne prowadzenie administracji PTNO.

Prezes poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym następujących członków PTNO:

 • Ks. dr H. Fokciński – Włochy,
 • Dr Jacek Kański – Anglia,
 • Dr Jerzy Kotaś – Anglia,
 • Mgr Ludwik Maik – Anglia,
 • Prof. dr Tomasz Piesakowski – Anglia.

Dodał, że do tej listy dodać należy zmarłego wcześniej dr. Bogdana Szwagrzaka.

Poinformował również, że dr Marta Spohn zrezygnowała z członkostwa PTNO.  Natomiast na ostatnim Walnym Zebraniu PTNO w 2017 r. przyjęto pięciu nowych członków.  Więc w obecnej chwili PTNO ma 155 członków.

Sekretarz Generalny w swoim sprawozdaniu (patrz załącznik) poinformował, że podczas ubiegłej odbyło się pięć Zebrań Zarządu PTNO.  Zebrania te odbyły się w biurze PAFTu (Polonia Aid Foundation Trust), które przeprowadziło się do innego pomieszczenia na III ptr. w POSK-u.  Dodał, że Rocznik LX został wysłany do członków.

Skarbnik mgr Jadwiga Kowalska w swoim sprawozdaniu (patrz załącznik) przedstawiła stan finansowy PTNO i wyjaśniła, że PTNO nadal jest w dobrej sytuacji.  Ma £60,000 zainwestowanych, za co otrzymuje odsetki oraz około £16,000 na koncie bankowym.  PTNO nie ponosi kosztów za wynajem biura korzystając z gościny PAFT-u.  Tym niemniej PTNO dało dla PAFTu dotację £600.  Wydatki administracyjne utrzymywały się na poziomie ubiegłorocznym.

W dyskusji nad sprawozdaniami zarządu zabrał głos Prezes, który poinformował, że informacja o działalności PTNO po raz pierwszy została zamieszczona w Wiadomości POSK-u.  Dodał, że realizując dezyderat z ostatniego WZ uzyskał od NessComp (firma utrzymująca stronę internetowa PTNO) pisemne potwierdzenie gotowości tej firmy do przekazania nieodpłatnie domeny PTNO, jeśli zajdzie taka potrzeba.  Następnie podziękował Redaktorowi – Krzysztofowi Rowińskiemu za sfinalizowanie prac nad Rocznikiem LX w terminie, co umożliwiło jego wydanie w grudniu 2018. Redaktor odpowiedział, że już zbiera artykuły na kolejny Rocznik.

Dr Wojciech Rappak w swoim wystąpieniu zaproponował zorganizować wykłady, które mogliby wygłosić nowoprzyjęci członkowie.

Następnie dr Wojciech Rappak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował w swoim sprawozdaniu (patrz załącznik), że księgi finansowe są dobrze prowadzone przez Skarbnika i rekomendował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  WZ przyjęło tę rekomendację przez aklamację.

Sekretarz ds. Członkowskich zaproponował na bazie biogramów rozdanych przed WZ, trzech nowych kandydatów na członka zwyczajnego, mianowicie dr Joannę Bagniewską, dr Grażynę Czubińską i prof. Tomasza Kaźmierskiego oraz dwóch kandydatów na członka honorowego, mianowicie dr Joannę Hanson i dr. Paula Latawskiego. Ich laudacje (patrz załączniki) kolejno odczytali prezes i wice-prezes.  WZ jednogłośnie zaakceptowało wszystkie kandydatury.

Dr Suchcitz zaproponował dr Fórmaniaka na kolejną kadencję jako Prezes.  Sekretarz Generalny zapytał się, czy dr Fórmaniak chciałby zostać Prezesem na kolejny termin; dr Fórmaniak wyraził gotowość kontynuowania tej funkcji.  Dr Fórmaniak został Prezesem jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.  Po krótkiej dyskusji zebrani wybrali następujące władze:

 • Prezes, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny dr inż. Andrzej Fórmaniak,
 • Wiceprezes ds. Humanistycznych: dr Andrzej Suchcitz,
 • Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich: dr Marek Laskiewicz,
 • Skarbnik: dr Wojciech Rappak,
 • Redaktor Roczników: Krzysztof Rowiński,
 • Komisja Rewizyjna: mgr Raphael Gallera i mgr Małgorzata Staszczak –Goddard.

Prezes zapowiedział, że na najbliższym zebraniu Zarządu zostanie dokooptowana trzecia osobę na Komisje Rewizyjną.

Następnie dyskusja koncentrowała się na przyszłości PTNO. Dr Suchcitz stwierdził, że nie ma dosyć ludzi do pracy w naszym towarzystwie, więc jeżeli nowi członkowie nie przychodzą, to PTNO powinno się zamknąć z honorem.  Prof. Chmielowiec powiedział, że trzeba szukać nowych członków przez rozpowszechnienie wiedzy o PTNO. Prezes zaproponował oddać PTNO organizacji młodych naukowców skupionych wokół Polonium Foundation organizujących przemiennie pomiędzy Cambridge University oraz Oxford University od siedmiu lat konferencję Science: Polish Perspectives. Sekretarz Generalny zaprotestował stwierdzając, że PTNO ma dużo członków i wystarczające fundusze, aby mogło dalej działać.  Zapytał Prezesa czemu chciał zostać Prezesem, jeżeli chciał zamknąć PTNO? Redaktor stwierdził, że młodzi Polacy skupieni w nowych organizacjach takich jak Polonium Foundation mogą mieć wystarczającą energię dla kontynuowania działań, które statutowo powinno realizować PTNO, a dr Rappak zaproponował wspólnie działać z takimi organizacjami.

Prezes zaproponował zorganizowanie w pilnym trybie specjalnego zebrania poświęconego dyskusji na temat przyszłości PTNO.

Prezes zasugerował, że wobec kłopotów ze zdrowiem należy pomóc Redaktorowi w Jego pracach związanych z wydawaniem Rocznika.  Redaktor wyraził gotowość przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.

Oficjalna część spotkania Walnego Zebrania zakończyła się o godzinie 19:30. Prezes podziękował Przewodniczącemu WZ prof. R Chmielowcowi za sprawne jego przeprowadzenie.

W porządku Walnego Zebrania była propozycja wspólnego Opłatka. W rodzinnej atmosferze przy lampce wina dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne i dyskutowano o przyszłości PTNO i Rocznika.

  Londyn, 12 marzec 2019                      

 

Protokół sporządził dr Marek Laskiewicz

 

  Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 2017

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się we wtorek, 19 grudnia 2017 r. w sali wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u (238-246 King Street, London W6 ORF).

W zebraniu uczestniczyło 9 członków PTNO, 9 innych (Ursula Tekko-Sauropoulou, dr Richard Butterwick-Pawlikowski, mgr Rafael Gallera, dr Stefan Stańczyk, dr Eugeniusz Kruszewski, dr hab. Zygmunt Mackiewicz, dr Andrzej Targalski, Teresa Szadkowska, Victor Tybulewicz) usprawiedliwiło swoją nieobecność.

Spotkanie otworzył prezes PTNO – dr inż. Andrzej Fórmaniak, który przywitał zebranych i przedstawił uczestnikom porządek obrad, który został przyjęty. W tej części, za ogólną zgodą wszystkich obecnych, na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrany został profesor dr inż. Ryszard Chmielowiec, natomiast funkcję sekretarza Walnego Zebrania powierzono dr Joannie Pyłat.

Zgodnie z przyjętym porządkiem, w pierwszej części spotkania odczytany został (przez dr Joannę Pyłat) protokół z Walnego Zebrania PTNO, które odbyło się 2 grudnia 2016 roku. Uwagę do zapisu z protokołu z dnia 2 grudnia 2016 r. zgłosił dr Kazimierz Nowak, który nawiązując do fragmentu odnoszacego się do dyskusji związanej z organizacją Dni Nauki (w ramach British Science Week) i wzmianki na temat ewentualnego w nich udziału dr Grażyny Czubińskiej z PUNO, udzielił wyjaśnienia, iż wypowiadał się wówczas tylko i wyłącznie w kontekście definicji nauki, a nie osoby dr G. Czubińskiej.

Następnie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej w okresie sprawozdawczym członka PTNOprof. dr Zofii Butrym.

W dalszej części zebrania głos zabrali: prezes PTNO – dr Andrzej Fórmaniak, sekretarz generalny PTNO – Marek Laskiewicz, skarbnik PTNO – mgr Jadwiga Kowalska, członek komisji rewizyjnej – dr Wojciech Rappak.

Prezes PTNO – dr Andrzej Fórmaniak przedstawił sprawozdanie z działalności PTNO w roku 2017. Odniósł się m. in. do najistotniejszego dla PTNO wydarzenia w 2017 roku, tj. do zorganizowanych przez towarzystwo (w dniu 19 marca) Dni Nauki, podczas których szczególną uwagę zwrócono na polski wkład w rozwój nauki i nowoczesnych technologii. Zgodnie uznano, iż organizacja tego przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem i przyczyniła się do przybliżenia uczestnikom „Dni Nauki” polskiego dorobku naukowego. Przypomniał również, iż w 2017 roku członkowie PTNO – dr Andrzej Suchcitz, dr Joanna Pyłat, dr Wojciech Rappak, mgr Jadwiga Kowalska, brali udział w różnych międzynarodowych konferencjach naukowych. Podziękował także za pracę pani Halinie Kościckiej za prowadzenie biura PTNO i sprawne prowadzenie spraw administracyjnych.

Dr Marek Laskiewicz, jako sekretarz generalny PTNO, przedstawił sprawozdanie z aktywności członków PTNO.

Skarbniczka PTNO – mgr Jadwiga Kowalska zapoznała uczestników zebrania ze stanem finansowym PTNO. Odnosząc się do kwestii otrzymanej w 2017 roku dotacji i opłat za druk rocznika PTNO podkreśliła (m. in.), iż w 2017 roku prawie połowę wszystkim wydatków towarzystwa stanowiły koszty zrealizowanego projektu (Dni Nauki – wkład Polski). Znaczny wydatek (tj. 1200 funtów) stanowił również wkład finansowy PTNO w badania naukowe dr Rafała Mostowego. Pani skarbnik poinformowała zebranych, że jeżeli chodzi o finanse nie odnotowano większych zmian w stosunku do biegłego roku. Przypomniała również, iż PTNO nie płaci za wynajem biura korzystając z gościnności PAFTu oraz, iż towarzystwo nie będzie rezygnowało z poczynionych inwestycji bankowych. Majątek PTNO na koniec 2017 r. wynosi £ 76,802.

Przwodniczący zebrania (prof. dr Ryszard Chmielowiec) podziękował mgr J. Kowalskiej za sprawozdanie finansowe i preliminarz na kolejny rok.

Nastepnie dr Wojciech Rappak – w zastępstwie mgr Rafaela Gallery (przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) przedstawił sprawodzanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTNO za rok 2017. Wymieniony stwierdził, iż księgi finansowe PTNO są prowadzone bardzo dobrze i poprosił o przyjęcie sprawozdania finansowego. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż:

– dotacje, które PTNO otrzymuje maleją. Zdaniem dr Rappaka powodem mniejszych dotacji przyznawanych PTNO są bankowe inwestycje towarzystwa. Z tego powodu należy rozważyć inne sposoby pozyskiwania środków,

– koszty druku rocznika PTNO wynoszą ok. £800, a wysyłka ok. £500. Ogólny koszt (łącznie z przygotowaniem materiałów) to około £2500. Co stanowi ok. 40% całości kosztów bieżących PTNO, które wynoszą rocznie około £6000,

– zorganizowanie „Science Day” uznać należy za sukces, z tego też powodu prezesowi PTNO – dr Andrzejowi Fórmaniakowi należą się gratulacje,

– obsługiwanie księgowości jest utrudnione, ponieważ nie ma internetowego dostępu do konta,

-bardzo istotna jest kwestia domeny internetowej PTNO, ponieważ jak przekazał mgr Rafael Gallera okazało się, iż PTNO nie jest właścicielem domeny.

W nawiązaniu do poszczególnych sprawozdań głos w dyskusji zabrał dr Andrzej Fórmaniak, który odnosząc się do uwag komisji rewizyjnej na temat domeny internetowej stwierdził, iż PTNO może przejąć domenę. Jednkaże, jak wyjaśnił, PTNO ma zaufanie do firmy NESSCOMP, do której domena należy. Z tym, że jeżeli Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, iż należy kwestię własności zmienić proponuje przegłosowanie tego problemu. Dr Wojciech Rappak nawiązując do wypowiedzi dr Fórmaniaka, podkreślił, iż chodzi tylko o to, by wystąpić do NESSCOMP, aby firma ta uznała, iż domena należy do PTNO, i, że w przyszłości NESSCOMP nie będzie rościło sobie pretensji do tej strony. Dr Marek Laskiewicz zgodził się ze stanowiskiem dr Rappaka i poprosił o wyjaśnienie kwestii domeny przez komunikację z NESSCOMP. Jednocześnie zaproponowano, aby adres strony internetowej PTNO i email publikowane były w roczniku PTNO.

Dr Kazimierz Nowak w nawiązaniu do momentu odsłonięcia tablicy upamiętniającej osiągnięcia profesora J. Rotblata, stwierdził, że niezwykle istotne i wartościowe wystąpienie przedstawił w dniu 19 marca 2017 r. prezes PTNO dr Andrzej Fórmaniak, dodał także, iż organizację marcowej konferencji, w której uczestniczyło około 500 osób, uznać należy za ogromny sukces. Dr Nowak zwrócił się także do skarbniczki PTNO – mgr Jadwigi Kowalskiej o przekazanie informacji na temat kwoty z Castle Trust i Cambridge Trust. Jadwiga Kowalska, udzielając odpowiedzi na to pytanie, poinformowała, że zainwestowana suma wynosi obecnie £75,000 ( £50,000 + £25000).

W dyskusji na temat budżetu głos zabrali także: dr Ryszard Chmielowiec, dr Andrzej Suchcitz, mgr Jadwiga Kowalska oraz dr Marek Laskiewicz, który podkreślił, że otrzymywane przez PTNO dotacje, nie pokrywają wszystkich wydatków towarzystwa.  Dr Kazimierz Nowak nawiązując do stwierdzenia dr Laskiewicza stwierdził , iż PTNO nie powinno czuć się winne za to, iż zwraca się z prośbą o dotacje.  Jadwiga Kowalska ponownie, iż kwestia inwestycji bankowych jest dla PTNO bardzo istotna i nie należy z nich rezygnować. Wojciech Rappak w imieniu komisji rewizyjnej zaproponował udzielenie absolutorium.

Dr W. Rappak stwierdził, iz należy zastanowić się nad działalnością PTNO w 2018 roku i zadał pytanie na temat planów PTNO na rok przyszły. Przewodniczący zebrania wyjaśnił, iż zanim plany te zostaną omówione i przyjęte, najpierw musi zostać wybrany zarząd PTNO na przyszły rok. Odnosząc się do tego wątku dyskusji dr Marek Laskiewicz stwierdził, iż organizacje emigracyjne, w tym PTNO i STP w Wielkiej Brytanii realizując projekty muszą z sobą współpracować, tzn. „muszą włączyć więcej ludzi do pracy”. Nawiazując do tej wypowiedzi, prezes STP – dr inż. Marian Zastawny stwierdził, że dla młodych ludzi PTNO jest niestety mało atrakcyjne. I, że młodzi chętniej współpracują z „Polonia Fundation”. Z tego też powodu zdaniem dr inż. Zastawnego należy korzystać z pieniędzy PTNO, które „leżą na koncie”, np. przyznając młodym naukowcom nagrody, lub stypendia na badania naukowe – „chociażby po 1000 funtów”. Zaproponował również zorganizowanie przyjęcia (balu) „dla elity polskiej żyjącej na obczyźnie”. Dr Andrzej Suchcitz stwierdził, iz propozycję inż. Zastawnego należy rozważyć i omówić.

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru nowego zarządu PTNO. Dr Kazimierz Nowak zasugerował aby skład zarządu pozostał ten sam. Natomiast dr Andrzej Fórmaniak zaproponował, aby funkcję prezesa PTNO przejął dr Andrzej Suchcitz.  Jednakże dr Suchcitz, z powodu innych zobowiązań, odmówił przyjęcia stanowiska. Dr A. Fórmaniak zgodził się na dalsze pełnienie funkcji prezesa PTNO. Nowym przewodniczącym komisji rewizyjnej został dr Wojciech Rappak. Skarbnikiem – mgr Jadwiga Kowalska. Nowym członkiem zarządu PTNO została dr Joanna Pyłat.

Następnie dr Andrzej Fórmaniak zaprezentował sylwetki kandydatów na członków zwyczajnych PTNO:

– prof. Marty Kwiatkowskiej ( zajmującej się informatyką)

– dr Marka Stella-Sawickiego (konsultanta w dziedzinie informatyki)

– prof. Marka Ziebart (zajmującego się geodezją przestrzeni kosmicznej)

– prof. John Zarneckiego (astronoma, badacza przestrzeni kosmicznej)

– prof. Magdaleny Żernickiej- Goetz (specjalistkę w dziedzinie embriologii).

Na podstawie głosowania osoby te przyjęte zostały na członków PTNO.  Krótkie noty o każdym z członków znaleźć mozna  na naszej witrynie – patrz pod Kategorie: Nowi Członkowie

Następnie prezes przdestawił wniosek Prof. dr hab. Eugeniusza S.Kruszewskiego (mieszkającego w  Danii) o przyznanie tytułu członka honorowego prof. Ninie Taylor-Terleckiej, który we wniosku m.inn. napisał:

Prof. Nina Taylor-Terlecka – eseistka, tłumaczka i badaczka literatury polskiej, jest także tłumaczona na rosyjski i litewski. Jest tłumaczką m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana oraz aktywnym członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.  Profesor Nina Taylor-Terlecka była i jest w polskim środowisku niepodległej emigracji wielce zasłużoną, zwłaszcza w zakresie wolnej polskiej kultury i jej eminentnym reprezentantem w Kraju i poza Polską, w tym na konferencjach naukowych i sympozjach.

Zebrani przychylili się do wniosku i upoważnili prezesa do zaoferowania prof. Ninie Taylor –Terleckieh honorowego członkostwa PTNO.

W wolnych wnioskach poruszono także kwestie:

–  współpracy PTNO z Światową Radą Badań nad Polonia (ŚRBnP). Kwestię tę omówiła dr Joanna Pyłat (członek zarządu ŚRBnP), która przypomniała iż od momentu powstania Rady prezes PTNO zawsze pełnił funkcję wiceprezesa PTNO. Ostatnio funkcję tę pełnił prof. Bolesław Indyk, a przed nim prof. Stanisław Portalski. Z tego też powodu należy dołożyć wszelkich starań aby na najbliższym Walnym Zebraniu członków ŚRBnP funkcją ta została powierzona dr A. Fórmaniakowi, którt został w dniu 11 grudnia przyjęty na członka ŚRBnP.

Dr Pyłat poinformowała również, iż ŚRBnP przyznała pośmiertnie odznaczenie „Krzyż Polonia” (nr 1), profesorowi Edwardowi Szczepanikowi twórcy Światowej Rady Badań nad Polonią. Odznaczenie to wręczone zostanie w listopadzie 2018 r. rodzinie zmarłego na konferencji ŚRBnP poświęconej 100 rocznicy odzyskania niepodległości, której organizację poparło PTNO.

Oficjalna część Walnego Zebrania PTNO zakończyła się o godz. 19.30. Następnie w rodzinnej atmosferze podzielono się opłatkiem i złożono sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

Załaczniki do protokołu:

 1. Sprawozdanie prezesa PTNO
 2. Sprawozdanie Skarbnika
 3. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
 4. Krótka charakterystyka kandydatów na członków rezydentów PTNO: prof. Marty Kwiatkowskiej, dr Marka Stella-Sawickiego, prof. Marka Ziebart, prof. John Zarneckiego, prof. Magdaleny Żernickiej-Goetz.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Lista obecności.

Londyn, 30 stycznia 2017 r.

 Sprawozdanie sporządziła dr Joanna Pyłat

 

Protokół z Walnego Zebrania PTNO -2016

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Na zebraniu było 11 członków.
Otwarcia Zebrania dokonał dr inż. Andrzej Fórmaniak. W krótkich słowach powitał zebranych i przedstawił jego Porządek.
Za ogólną zgodą na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany prof. Ryszard Chmielowiec natomiast Sekretarzem Walnego Zebrania została mgr Małgorzata Staszczak-Goddard.
Protokół z ostatniego Walnego Zebrania z 15 Grudnia 2015 r. został odczytany przez mgr Małgorzatę Staszczak-Goddard i przyjęty bez poprawek.
Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Prezes Andrzej Fórmaniak w swoim sprawozdaniu wspomniał o inicjatywie promowania w UK osiągnięć polskiej nauki oraz polskich naukowców i studentów, którzy pracują bądź studiują na tutejszych uniwersytetach. W zwiazku z tym w niedzielę 19 marca 2017 odbędzie się Dzień Nauki-Wkład Polski, wydarzenie to będzie odbywało się w ramach British Science Week. Szczegóły przedstawił w załączonej do swojego sprawozdania broszurze – opisującej planowany Dzień Nauki.
Prezes podziękował Zarządowi za ofiarną pracę w ubiegłej kadencji oraz pani Halinie Kosickiej za sprawne prowadzenie administracji PTNO. Zaproponował również wysłanie w imieniu WZ życzeń szybkiego powrotu do zdrowia do członków seniorów: prof. Indyka (byłego prezesa), prof. Kotasia (byłego sekretarza d/s członkowskich) oraz byłego skarbnika mgr Ludwika Maika. Zebrani członkowie poparli tę inicjatywę.
Sekretarz Generalny poprosił o uczczenie minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym następujących członków PTNO:
Prof. Andrzej Ciechanowiecki – Anglia,
Prof. Anna Tymieniecka – USA,
Ks. prof. Józef Milik – Francja,
Prof. dr hab. Hipolit Mogilnicki – Litwa,
Dr Bogdan Szwagrzak – Anglia.
Dr Kazimierz Nowak poinformował, że zmarł także w Londynie prof. dr Henryk Urich (neuropatologia).
Następnie Sekretarz Generalny przedstawił kandydatury dwóch nowych członków: prof. Victora Tybulewicza oraz dr. Rafała Mostowego. Rekomendacji dla przyjecia obu kandydatów udzielili dr A Formaniak i dr M Laskiewicz. WZ zaakceptowało obie kandydatury na członków zwyczajnych PTNO.
Skarbnik mgr Jawiga Kowalska w swoim sprawozdaniu przedstawiła stan finansowy PTNO i wyjaśniła, że niewiele się zmieniło od zeszłego roku. Jakkolwiek wpływy nieco zmalały, to odsetki od ulokowanych funduszy w bankach są regularnie wypłacane. PTNO nie ponosi kosztów za wynajem biura korzystając z gościny PATF-u (Polonia Aid Foundation Trust). Wydatki administracyjne utrzymywały się na poziomie ubiegłorocznym.
W dyskusji nad sprawozdaniami zarządu zabrał głos dr Kazimierz Nowak, który po zapoznaniu się ze szczegółami broszury na Dzień Nauki-Wkład Polski poruszył kryterium doboru prelegentów. Zauważył, bowiem że jest wśród nich dr seksuolog Grażyna Czubińska i w związku z tym wyraził obawę, że jej prezentacja może być kontrowersyjna i trzeba być ostrożnym, aby odróżnić naukę od ideologii i propagandy. Dr Fórmaniak odpowiedział, że Dzień Nauki-Wkład Polski jest organizowany i kontrolowany przez poważny zespół roboczy. Dr Czubińska była rekomendowana przez PUNO i temat warsztatu prowadzony przez dr Czubińską jest przeznaczony dla dorosłych.
Następnie Mgr Rafael Gallera – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował w swoim sprawozdaniu, że księgi finansowe są dobrze prowadzone przez Skarbnika i rekomendował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. WZ przyjęło te rekomendację przez aklamację.
Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu. Po krótkiej dyskusji zebrani wybrali następujące władze:
Prezes – dr inż. Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Technicznych: dr inż Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Humanistycznych: dr Andrzej Suchcitz
Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich: dr Marek Laskiewicz
Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny: dr inż. Andrzej Fórmaniak
Skarbnik: mgr Jadwiga Kowalska
Redaktor Roczników: Krzysztof Rowiński
Komisja Rewizyjna: mgr Raphael Gallera (przewodniczący), dr Wojciech Rappak, mgr Małgorzata Staszczak –Goddard.
W ramach wolnych wniosków Dr Suchcitz zapytał Sekretarza Generalnego, jaka jest sytuacja z wydaniem Rocznika. W swojej odpowiedzi Sekretarz Generalny poinformował, że Rocznik 58 jest gotowy, złożony do druku. Poruszona była również sprawa Redaktora Naczelnego Rocznika Krzysztofa Rowińskiego, który nie cieszy się dobrym zdrowiem i potrzebuje pomocy. Sprawa ta będzie poruszana na przyszłych zebraniach zarządu PTNO.
Mgr Gallera zaproponował, że w celu obniżenia kosztów administracynych PTNO dobrym pomysłem byłoby zawiadomienie członków o WZ przez e-mail, oraz o tym, że Rocznik jest gotowy do odbioru. Oszacował, że około 50 członków jest w stanie odebrać osobiście Rocznik.
Mgr Gallera również spytał Prezesa o szczegóły organizacyjne strony internetowej PTNO – kto jest właścielem Domeny i Witryny PTNO? Prezes udzieli odpowiedzi na następnym zebraniu.
Jednym z wniosków była sprawa pozyskiwania nowych członków Towarzystwa poprzez udzielanie skromnych nagród dla przyszłych prelegentów. Pomysł został uznany za słuszny. Sekretarz Zarządu prosił o szczegółowe propozycje w tej sprawie.
Oficjalna część spotkania Walnego Zebrania zakończyła się o godzinie 19:30. Prezes podziekował Przewodniczącemu WZ prof. R Chmielowcowi za sprawne jego przeprowadzenie.
W porządku Walnego Zebrania była propozycja wpólnego Opłatka. W rodzinnej atmosferze przy lampce wina dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne i dyskutowano o przyszłości PTNO i Rocznika.
Załączniki:
1. Sprawozdanie Prezesa
2. Sprawozdanie Skarbnika
3. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
4. Noty biograficzne prof. V Tybulewicza i dr R Mostowego
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Lista obecności
 

 Londyn, 15 grudnia 2015

Mgr Małgorzata Staszczak-Goddard

 

 

Sprawozdania z poprzednich Walnych Zebrań.

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 2017

Posted by on Apr 23, 2018 in Informacje bieżące, Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się we wtorek, 19 grudnia 2017 r. w sali wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u (238-246 King Street, London W6 ORF). W zebraniu uczestniczyło 9 członków PTNO, 9 innych (Ursula Tekko-Sauropoulou, dr Richard Butterwick-Pawlikowski, mgr Rafael Gallera, dr Stefan Stańczyk, dr Eugeniusz Kruszewski, dr hab. Zygmunt Mackiewicz, dr Andrzej Targalski, Teresa Szadkowska, Victor Tybulewicz) usprawiedliwiło swoją nieobecność. Spotkanie otworzył prezes PTNO – dr inż....

read more

Walne Zebranie PTNO za 2016 odbyło się

Posted by on Nov 17, 2016 in Informacje bieżące, Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Połączone ono było  z uroczystościa “Opłatka”, które odbył się po WZ. Wkrótce ukaże się sprawozdanie z WZ. Przyjęto dwóch nowych członków: Prof. Victora Tybulewicza oraz dr Rafała Mostowego. Ich biogramy, w dodatku do tych członków których przyjeliśmy w ubiegłej kadencji, są zamieszczone w zakładce/kategorii “Nowi...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 29 Listopada 2014

Posted by on Sep 23, 2015 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Protokół z Walnego Zebrania PTNO 29 listopada 2014 r.   Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 29 listopada 2014 roku, w godzinach 14:30 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło dziewięciu członków. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany dr  inż. Andrzej Fórmaniak, natomiast pierwszym Sekretarzem Walnego Zebrania...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2013r.

Posted by on Feb 13, 2014 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 7-go grudnia 2013 roku, w godzinach 15:00 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło czterech. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk, który po uroczystym i serdecznym powitaniu, poprosił o uczczenie, minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym, członków PTNO: ks. prof. Józefa Guli z Londynu, dr. Jana Janusa...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 18 grudnia 2012 r.

Posted by on Dec 19, 2012 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 18 grudnia 2012 r. w godzinach 17:00-18:40 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło dziesięciu członków. Pięciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. Na wstępie Prezes prof. Bolesław Indyk złożył hołd zmarłym w okresie sprawozdawczym członkom towarzystwa: ks prof. dr Józef Gula. Prezes zarządził minutę ciszy na cześć jego pamięci. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ przyjęło zaproponowany porządek zebrania. Protokół...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 13 grudnia 2011r.

Posted by on May 22, 2011 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 13 Grudnia 2011 w godzinach 17:00-19:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło 14 członków. Sześciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. WZ prowadził dr inż. Andrzej Suchcitz, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. Protokół ostatniego Walnego Zebrania 7 grudnia 2010 został odczytany przez sekretarza WZ i przyjęty jednogłośnie bez poprawek. Następnie odczytano również sprawozdania z działalności Zarządu PTNO. Na wstępie Wiceprezes: prof. Bolesław Indyk złożył...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2010r.

Posted by on May 22, 2010 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 7 Grudnia 2010 w godzinach 18:00-20:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III ptr. Na zebranie przybyło 12 członków. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ uczciło minutą ciszy zmarłych w ostatniej kadencji członków PTNO. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z ostatniego WZ w Grudniu 2009 z poprawką dotyczącą nazwiska autora witryny internetowej, którym był Pan Jarosław Skręta, reprezentującym f-mę NessComp. Następnie prezes, sekretarz generalny,...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 8 grudnia 2009r.

Posted by on May 22, 2009 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie członków PTNO odbyło się w dniu 8 Grudnia 2009 roku w godzinach 16:00-18:00. Miejscem WZ była sala wykładowa Polskiego Uniwersyutetu na Obczyźnie, POSK – III ptr. Na zebranie przybyło 17 członków. Zebranie prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak a sekretarzem zebrania wybrano prof. dr Zofia Butrym. Sekretarz WZ przeczytała protokółu z ubiegłego WZ, który został zaaprobowany przez obecnych członków. Następnie prezes, sekretarz generalny, skarbnik oraz komisja rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania, po których nastąpiła dyskusja....

read more