nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2013r.

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 7-go grudnia 2013 roku, w godzinach 15:00 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło czterech.

Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk, który po uroczystym i serdecznym powitaniu, poprosił o uczczenie, minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym, członków PTNO: ks. prof. Józefa Guli z Londynu, dr. Jana Janusa Krasnodębskiego z Londynu, prof. dr. Tadeusza Josty z Kanady, prof. dr. Karola Krótkiego z Kanady, prof. dr. Jerzego Maciuszke z USA, prof. dr. Janusza K. Zawodnego z USA, prof. dr. Hipolita Mogilnickiego z Litwy oraz prof. dr. Wieńczysława Wagnera z USA.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został obrany dr inż. Andrzej Fórmaniak, natomiast Sekretarzem Walnego Zebrania została mgr Jadwiga Kowalska.

Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło zaproponowany porządek przebiegu obrad.

Rozprowadzono wśród uczestników WZ „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie za rok 2011/2012”.

Protokół ostatniego Walnego Zebrania z 13 grudnia 2011 r. został odczytany przez dr. Marka Laskiewicza i przyjęty z drobnymi poprawkami.

Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu PTNO za rok 2013. Prezes – prof. Indyk na samym wstępie złożył serdeczne podziękowania Sekretarce PTNO, p. Halinie Kosickiej oraz Sekretarzowi Generalnemu PTNO, dr. Markowi Laskiewiczowi za ich pracę oraz pomoc w bieżących sprawach, które byłoby mu trudno prowadzić ze względu na stały adres zamieszkania poza Londynem. Prezes PTNO podkreślił także zgodną współpracę z Zarządem PTNO. Stwierdził, że wizerunek Towarzystwa został utrzymany na tym samym poziomie. Towarzystwo było reprezentowane na różnych spotkaniach, zabiegano o patronat PTNO na naukowych konferencjach w Polsce oraz współpracowano z różnymi ośrodkami naukowymi.

Sekretarz Generalny PTNO dr Marek Laskiewicz w swoim sprawozdaniu poinformował, że w okresie sprawozdawczym od 19 grudnia 2012 roku do 7 grudnia 2013 roku odbyło się sześć zebrań Zarządu PTNO. Z udziałem Prezesa PTNO prof. B. Indyka (także wiceprezesa Światowej Rady Badań nad Polonią), Wiceprezesa ds. humanistycznych prof. Z. Butrym, Wiceprezesa ds. technicznych dr A. Fórmaniaka (także Redaktor witryny PTNO), Sekretarz Generalny dr Marek Laskiewicz, Skarbnik mgr L. Maik, Redaktor Rocznika K. Rowiński (także delegata PTNO w Radzie Zjednoczenia Polskiego), Sekretarz ds. Członkowskich prof. R. Kotaś, Członek Zarządu: dr A. Suchcitz oraz mgr Jadwigi Kowalskiej (Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej). Dr Laskiewicz przedstawił szczegółowo przebieg pracy nad rozprowadzaniem polskiego tłumaczenia: „The Polish Scientific and Cultural Heritage” („Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki. U Progu Trzeciego Tysiąclecia”) wsród członków PTNO oraz różnych organizacji naukowych na świecie. Sekretarz poinformował także o nierozwiązanej sprawie prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowskiego dotyczącej niedociągnięć i błędów w tejże książce. Ponadto przedstawił efekt przeprowadzonej inwentaryzacji książek, które są w posiadaniu PTNO i planów zagospodarowania. Następnie, Sekretarz Generalny, omówił pokrótce sprawy finansowe PTNO, a także zmiany techniczno-administracyjnych, które miały miejsce w ostatnim okresie sprawozdawczym i dotyczyły oficjalnej witryny PTNO.

Skarbnik, mgr Ludwik Maik, przedstawił sprawozdanie finansowe za okres 08.12.2012-08.12.2013, podkreślając cenne wsparcie Polonia Aid Foundation Trust (£ 10 400. 00), dzięki którem jest możliwe wydawanie Rocznika. Stan finansowy PTNO opiewa na kwote £ 85 230. 08 (kasa, stan konta bankowego, udziały i procenty z inwestycji).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, mgr Jadwiga Kowalska, oceniła bardzo pozytywnie działalność finansową PTNO i podkreśliła przejrzystość z jaką została przedstawiona przez Skarbnika.

Dyskusję nad sprawozdaniami rozpoczął mgr Rafael Gallera. Pierwsze pytania dotyczyły opłaty za wynajem biura i sali w POSK-u. Na czym polega różnica? Odpowiedzi udzielił Skarbnik, wyjaśniając, że biuro jest potrzebna do bieżącego funkcjonowania sekretariatu Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, natomiast sala jest wynajmowana, na zebrania. Kolejnym pytaniem, które zadał Pan Gallera dotyczyło wyjaśnienia opłat dotyczących domeny i hostingu strony internetowej PTNO. Wyczerpującej odpowiedzi udzielił dr A. Fórmaniak (Redaktor Naczelny witryny). Wywiązała się dyskusja dotycząca prawa własności do domeny, ze względu na brak pewności, do kogo należy, dr Fórmaniak zobowiązał się wyjaśnić sprawę.

W następnej kolejności kontynuowano, podjęty przez dr. Kazimierza Nowaka na poprzednim Walnym Zebraniu temat deficytowej kwestii wydawania „Rocznika”. Ostatecznie zamknięto dyskusję wnioskiem, że nadrzędnym celem wydawania „Rocznika” nie jest dochód.

Prof. inż. arch. Włodzimierz Bronic-Czerechowski zabrał głos w kilku kwestiach, które nie zostały dotychczas rozwiązane. Pierwsza dotyczyła sprostowania błędnych informacji, zawartych w 54 numerze Rocznika 2010-2011. Po szczegółowym przedstawieniu poszczególnych błędów i nieścisłości przyjęto wniosek Przewodniczącego WZ dr. Fórmaniaka, o umieszczenie stosownego sprostowania na witrynie PTNO. Tym samym zamknięto, zgodnie dla obu stron, trwającą od kilku miesięcy dyskusję. Kolejną sprawą poruszona przez prof. Bronic-Czerechowskiego był punkt 14 Statutu PTNO, który zdaniem Profesora, dopuszcza do posiedzeń Zarządu PTNO członków zwyczajnych PTNO. Do czego prawa odmówił mu Prezes Portalski. Podjęto dyskusję, która była interpretacją statutowego zapisu punktu 14, w kontekście całego Statutu. Prof. Indyk podtrzymał stanowisko swojego Poprzednika i wyraził opinię, że Zarząd powinnien spotykać sie w ścisłym gronie. Jego stanowisko poparł dr Suchcitz wyjaśniając sens Zarządu, jako wyłonionego organu za wolą większości Członków i cieszącego się zaufaniem, który działa w ramach swoich uprawnień we własnym gronie. Doktor Fórmaniak poparł wyjaśnienia dr. Suchcitza. Natomiast prof. Butrym dodała informacje o ekskluzywności Zarządu i możliwości wszystkich członków do wejścia w jego skład. Odrzucono sugestię włączenia Komisji Rewizyjnej do roztrzygnięcia interpretaji tegoż zapisu statutowego i ostatecznie zdecydowano postawienie wniosku o zastanowieniem się nad interpretacją i aktualnością Statutu PTNO.

Docent Berent, zabierając głos, wyraził obawę o to, że „Rocznik” jest sprzedawany po zbyt niskiej cenie. Jednak, po podjętej dyskusji w tej sprawie, pozostawiano opłatę bez zmian.

Profesor Bronic-Czerechowski zabrał ponownie głos, wyrażając swoje zastrzeżenia do polskojęzycznej wersji książki „Polskie dziedzictwo kultury i nauki…”. Uznał dotychczasową korespondencję z Sekretarzem Generalnym, który w porozumieniu z Zarządem, jako niewystarczającą, która nie rozwiązuje sprawy w sposób zadawalający. Taki stan rzeczy zdaniem Profesora stawia osiągnięcia polskiej nauki inżynieryjnej w złym świetle i na dużo niższym poziomie niż stan faktyczny na to wskazuje. Biorąc pod uwagę, że dyskusja dotyczy czasokresu i decyzyjności dwóch poprzednich Prezesów, którzy już nie żyją, na wniosek dr. Suchcitza, za zgodą prof. Bronic-Czerechowskiego, uchwalono w ramach zadośćuczynienia temu stanowi rzeczy i dla zakończenia trwającej od kilku lat nierozwiązanej do tej pory kwestii, opublikowanie na łamach „Rocznika” sprostowania autorstwa prof. Włodzimierza Bronic-Czerechowskiego.

Dalszym etapem obrad WZ było głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi PTNO. Z jednym głosem wstrzymującym, Zarządowi PTNO, Walne Zebranie udzieliło absolutorium.

W następnej kolejności prof. Kotaś przedstawił kandydatury na nowych członków PTNO. Podziękował mgr Kowalskiej za pracę nad wnioskami.

Podczas głosowania jednomyślnie przyjęto na członków korespondentów następujące osoby: Teresę Szadkowską-Łakomy (BSc), mgr Martę Bryszewską, Henryka Żurawiela (BSc), mgr inż. Wojciecha Tobiasiewicza, inż. Grzegorza Pisarskiego, mgr Małgorzatę Staszczak-Goddard, mgr Magdalenę Szkutę, mgr Mariusza Matuszewskiego, mgr Teresę Folgę-Naidoo. Na członków zwyczajnych: mgr Annę Stefanicką, Ojca dr. Herkulana Antoniego Wróbla, prof. Krystynę Jaworską, dr. Paula Rowińskiego, inż. Krzysztofa Barbarskiego, dr. Wojciecha Piotrowicza.

Następnie wysunięto kandydatury na Prezesa nowej kadencji: doc. Berenta i prof. Indyka. Profesor Indyk został obrany prezesem przy 10 głosach większości. Na wniosek nowoobranego Prezesa pozostawiono dotychczasowy skład Zarządu.         Z niewielkimi przesunięciami. Prof. Kotaś, ze względu na osobiste sprawy, ustąpił z dotychczas sparawowanego stanowiska. Na jego miejsce przyjęto jednomyślnie, wysuniętą przez prof. Bronic-Czerechowskiego kandydaturę doc. Berenta. Po wielu latach wspaniałej i ofiarnej pracy, mgr Maik, powierzył swoją funkcę Jadwidze Kowalskiej, która wyraziła zgodę w poprzednim roku i za wolą WZ objęła zgodnie z ustaleniami funkcję Skarbnika. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został dr Suchcitz, natomiast członkami zostali: mgr Maik i mgr Gallera.

W wolnych wnioskach mgr Gallera zglosił konieczność umieszczenia adresu strony internetowej PTNO w „Roczniku”, co absolutna większość poparła.

Profesor Kotaś poprosił o wyjaśnienie kwestii brytyjskich odznaczeń dla członków PTNO. Zarząd obiecał zająć się sprawą.

Magister Gallera poprosił o umieszczenie Statutu PTNO na łamach „Rocznika”, co zostało odrzucone, przy argumentowaniu dostępu za pomocą strony internetowej do tekstu Statut.

Na zakończenie, Prezes PTNO podziękował wszystkim za wspólną pracę, szczególne podziekowania złożył na ręce dr. Suchcitza dla PAFT-u, Podkreślił ogromny i wieloletni wkład pracy na rzecz PTNO, ustępujących ze swoich funkcji: prof. Kotasia, mgr Maika, oraz dr. Suchcitza.

Oficjalna część spotkanie WZ zakończyło się o godzinie 18.00, nastęnie w rodzinnej atmosferze przy lampce wina składano sobie życzenia świąteczno-nowroczne i dyskutowano o przyszłości PTNO„Rocznika”.

Opracowała: mgr Jadwiga Kowalska