nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2010r.

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 7 Grudnia 2010 w godzinach 18:00-20:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III ptr. Na zebranie przybyło 12 członków. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza.

WZ uczciło minutą ciszy zmarłych w ostatniej kadencji członków PTNO.

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z ostatniego WZ w Grudniu 2009 z poprawką dotyczącą nazwiska autora witryny internetowej, którym był Pan Jarosław Skręta, reprezentującym f-mę NessComp.

Następnie prezes, sekretarz generalny, skarbnik oraz komisja rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania, po których nastąpiła dyskusja.

Dyskusja po sprawozdaniach skoncentrowała wokół wystąpienia prof. Włodzimierza Bronic- Czerechowskiego dotyczącego pomyłek, pominięć i niezgodności, jakie zauważył w pracy zbiorowej pod redakcją Edwarda Szczepanika, która ukazała się w Londynie w roku 2003: the Polish Cultural & Scientific Heritage – at the dawn of third Millennium. WZ odrzuciło jednak wniosek powołania specjalnej komisji do zbadania możliwości ponownego wydania tej publikacji w języku angielskim. WZ zobowiązało jednak zarząd PTNO do rozważenia poprawek w tłumaczeniu polskim tej pracy. Jest bowiem pewna szansa, że tłumaczenie to, po 5-latach opóźnienia ze strony Uniwersytetu Toruńskiego w wywiązaniu się z umowy, zostanie wydane w 2011 roku.

Zauważono również pewne niedociągnięcia i błędy w opublikowanym ostatnio “Zarysie Historii PTNO”. Stwierdzono, że ponieważ ta praca jest opublikowana na witrynie PTNO, więc wprowadzenie poprawek w wersji elektronicznej będzie sprawą łatwą. Prof. Włodzimierz Bronic-Czerechowski zaapelował o aktualizację biogramów członków PTNO.

W odniesieniu do sprawozdania finansowego zauważono, że fundusz nagród jest niewykorzystywany i zobowiązano nowy zarząd do analizy stanu rzeczy oraz zaktywizowania go.

Po dyskusjach WZ, na wniosek dr. Jana Krasnodębskiego członka komisji rewizyjnej, reprezentującego nieobecną przewodniczącą dr Józefę Hermaszewską, udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

Następnie WZ zebranie ponownie wybrało na prezesa prof dr. inż Stanisława Portalskiego, który z kolei zapronował ponowny wybór dotychasowego zarządu. Również Komisja Rewizyjna z poprzedniej kadencji bedzie działać w tym samym składzie w nowej kadencji 2010/2011. WZ przyjeło tę propozycję.

Zebrani członkowie przyjęli na członka zwyczajnego mgr Jadwigę Kowalską na członka zwyczajnego PTNO. Rekomendacji udzielili: dr Andrzej Suchcitz oraz mgr Ludwik Maik. WZ również przyjęło na członka zwyczajnego dr Bogdana Szwagrzaka. Członkami wprowadzającym byli: prof Bolesław Indyk i prof Stanisław Portalski.

W punkcie: Wolne Głosy i Wnioski głos zabrał dr Andrzej Fórmaniak, który poinformował WZ o odbytej 6 Grudnia 2010 w Sali Teatralnej POSK-u debacie na temat: “Polak czy Europejczyk” z udziałem Przewodniczącego Parlamentu prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka. Dwóch członków PTNO: prof. Stanisław Portalski i dr Kazimierz Nowak zasiadli w 6-cio osobowym panelu dyskusyjnym. Szczegóły dotyczące tej debaty zostały przedstawione w lokalnej prasie.

Omówiono również zaktywizowanie członków PTNO w korzystaniu z witryny stowarzyszenia, nadsyłaniu materiałów do publikacji oraz spopularyzowaniu jej wśród członków oraz w internetowej przestrzeni wirtualnej. Mgr Rafael Gallera zaproponował, aby zaapelować do członków PTNO o uzupełnienie/aktualizację ich danych osobowych i prosić o podanie adresów e-mailowych dla usprawnienia komunikacji, jak również dla obniżenia kosztów korespondencji.

Po WZ odbyło się spotkanie opłatkowe.

Załączone poniżej zdjęcia ilustrują przebieg zebrania.

CIMG8026

Prof. Portalski otwiera WZ

CIMG8034

Prof. Kotaś – Sekretarz Generalny zdaje sprawozdanie

CIMG8033

dr Laskiewicz i dr Fórmaniak prowadzą WZ

CIMG8035

mgr L Maik – Skarbnik – zdaje sprawozdanie, obok dr J Krasnodębski – Komisja Rewizyjna

CIMG8037

Widok sali

CIMG8028

Dyskusja

CIMG8024

Mgr Krzysztof Rowiński i dr Andrzej Suchcitz

CIMG8027

Sekretarz WZ – dr Marek Laskiewicz w akcji