nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 18 grudnia 2012 r.

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 18 grudnia 2012 r. w godzinach 17:00-18:40 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło dziesięciu członków. Pięciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność.

Na wstępie Prezes prof. Bolesław Indyk złożył hołd zmarłym w okresie sprawozdawczym członkom towarzystwa: ks prof. dr Józef Gula. Prezes zarządził minutę ciszy na cześć jego pamięci.

WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ przyjęło zaproponowany porządek zebrania.

Protokół ostatniego Walnego Zebrania 13 grudnia 2011 r. został odczytany przez Sekretarza WZ i przyjęty jednogłośnie.

Następnie odczytano sprawozdania z działalności Zarządu PTNO za rok 2012.

Prezes – prof. Indyk stwierdził w swoim sprawozdaniu, że to był trudno rok, ponieważ mieszka z dala od Londynu i dlatego w swojej pracy dla PTNO potrzebował silnego wsparcia od Sekretarza Generalnego – dr. Marka Laskiewicza oraz od sekretarki PTNO Pani Haliny Kosickiej, za które bardzo dziękuje. Podziękował również Zarządowi za zgodną współpracę. Poinformował, że został zaproszony na konferencję “Światowej Rady Badań nad Polonią”, ale nie mógł wziąć udziału ze względu na spóźnione zawiadomienie. Wspomniał również, że Sekretarz Generalny spotkał się z młodymi Polakami, i podkreślił, że przyszłość PTNO będzie zależała od współpracy z innymi organizacjami i młodymi Polakami, ponieważ większość członków już osiągnęło sędziwy wiek.

Sekretarz Generalny: dr Marek Laskiewicz w swoim sprawozdaniu poinformował, że w okresie sprawozdawczym odbyło się sześć zebrań Zarządu PTNO: 17 stycznia, 13 marca, 8 maja, 26 czerwca, 4 września i 6 listopada. Zarząd składał się: Prezes prof. B. Indyk, Wiceprezes ds. humanistycznych prof. Z. Butrym, Wiceprezes ds. technicznych dr A. Fórmaniak, który też jest Redaktorem Witryny, Sekretarz Generalny dr Marek Laskiewicz, Skarbnik mgr L. Maik, Redaktor Rocznika kol. K. Rowiński, który też jest delegatem PTNO w Radzie Zjednoczenia Polskiego, Sekretarz ds. Członkowskich prof. R. Kotaś, i Członek: dr A. Suchcitz.

Sekretarz Generalny poinformował również: że Prezes przygotował wystąpienie w imieniu PTNO na konferencji “Knights of Freedom” organizowanej przez Polski Ośrodek Naukowy w Ognisku Polskim przy Exhibition Road w Londynie w dniu 14 kwietnia 2012. Referat ten wygłosił w imieniu Prezesa dr Andrzej Fórmaniak.

Ponadto Redaktor Roczników PTNO Krzysztof Rowiński wziął udział w dniu 21 kwietnia 2012 w Zebraniu Rady Zjednoczenia Polskiego jako przedstawicel PTNO; a Sekretarz Generalny wziął udział w dniu 21 października b.r. w konferencji “Science, Polish perspectives”, gdzie nawiązał kontakt z młodymi polskimi studentami, jak również dwa razy, w dniach 10 kwietnia i 2 czerwca 2012. dał wykład “Zarys polskich osiągnięć intelektualych”.

Sekretarz Generalny poinformował, że wydanie książki milenijnej edycji “The Polish Cultural & Scientific Heritage – at the dawn of third Millennium” w języku polskim przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu nie doszło jeszcze do skutku, chociaż korekta była skończona w tym roku. Istnieje jednak pewna szansa, że tłumaczenie to, po ponad 5-latach opóźnienia ze strony Uniwersytetu Toruńskiego w wywiązaniu się z umowy, może zostać wkrótce wydane, i PTNO otrzyma 50 egzemplarzy. Stwierdził również, że Rocznik LIII został wydany z opóźnieniem, ale Rocznik LIV zostanie wydany na czas przez inne wydawnictwo. Dodał, że ostatnio napisał do Prezesa POSK-u, aby wstawić PTNO na ich stronę internetową i na tabliczkach kierunkowych.

Na koniec swojego wystąpienia Sekretarz Generalny poprosił członków PTNO o napisanie referatów naukowych do Rocznika i podziękował Polonia Aid Foundation Trust za pomoc finansową.

Skarbnik, Mgr Ludwik Maik, przedstawił sprawozdanie finansowe za okres 8.12.2011-8.12.2012. Skarbnik podkreślił ponowną szczodrość Polonia Aid Foundation Trust, której dotacja w tym roku była w kwocie £8800.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, dr Jan Krasnodębski, ocenił bardzo pozytywnie działalność finansową PTNO i podkreślił przejrzystość z jaką została przedstawiona przez Skarbnika.

Dyskusja nad sprawozdaniami. W dyskusji, wzieli udział pp. Przewodniczący Zebrania, Sekretarz Generalny, Sekretarz ds. Członkowskich, Skarbnik, Redaktor Rocznika, prof. A. Moskalowa, dr K. Nowak.

Dr A. Suchcitz przekazał pytania od mgr Rafaela Gallery. Odnosiły sie one do funkcjonowania witryny PTNO. Odpowiedzi na nie udzielił dr A. Formaniak (Redaktor Naczelny witryny).

Dr Kazimierz Nowak odnosząc się do sprawozdania Skarbnika zwrócił uwagę na deficyt jaki powstaje w rezultacie wydawania Roczników. Skarbnik skonkludował, że deficyt w odniesieniu do działalności publikacyjnej PTNO jest zaplanowany, gdyż ta działalność z definicji jest deficytowa.

Po dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zaproponowali, aby udzielić ustępującemu Zarządowi PTNO absolutorium, co zostało w pełni poparte przez Walne Zebranie.

Sekretarz Generalny udzielił informacji, że Sekretarz ds. Członkostwa napisał do czterech kandydatów, ale żaden z nich nie odpowiedział.

Wybór Nowego Zarządu. Prof. B. Indyk został wybrany jednogłośnie na stanowisko Prezesa; podziękował za zaufanie, jednak ostrzegł, że już nie jest ani młody, ani zdrowy, i ponadto mieszka daleko od biura PTNO.

Prezes zaproponował, żeby obecny Zarząd nadal działał w skzedniej kadencji, mianowicie Wiceprezes ds. humanistycznych prof. Z. Butrym, Wiceprezes ds. technicznych dr A. Fórmaniak, Sekretarz Generalny dr M. Laskiewicz, Sekretarz ds. Członkowskich prof. R. Kotaś, Skarbnik mgr L. Maik, Redaktor Rocznika kol. K. Rowiński, i Członek Zarządu dr A. Suchcitz. Walne Zebranie przyjęło te propozycje bez opozycji.

Mgr L. Maik zaproponował, że mgr J. Kowalska zostanie skarbnikiem za rok.

Zaproponowano i WZ przyjęło, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zostanie mgr J. Kowalska, która wybierze członków.

Podczas WZ, Prezes prof. Indyk wręczył Redaktorowi Roczników PTNO Krzysztofowi Rowińskiemu nagrodę i dyplom wyrażając tym samym podziękowanie za Jego wieloletni wkład w opracowywanie tego sztandarowego wydawnictwa PTNO.

Poniższe zdjęcie ilustruje moment wręczenia dyplomu.

K_Rowinski_AGM2012

 

Po WZ, około 18.40-tej odbyło się spotkanie opłatkowe, a poniższe zdjęcia ilustrują to spotkanie.

Rowinski-Laskiewicz_jpg

Red. Krzysztof Rowiński & dr Marek Laskiewicz

Butrym-Krasnodebski-Malik_jpg

prof. Zofia Butrym & dr Jan Krasnodębski & mgr Ludwik Malik

Rowinski-Malik-Nowak-Suchcitz_jpg_1

Red. Krzysztof Rowiński& mgr Ludwik Malik & dr Kazimierz Nowak & dr Andrzej Suchcitz

dr M Laskiewicz & dr inż. A Fórmaniak