nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 29 Listopada 2014

Protokół z Walnego Zebrania PTNO

29 listopada 2014 r.

 

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 29 listopada 2014 roku, w godzinach 14:30 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło dziewięciu członków.

Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany dr  inż. Andrzej Fórmaniak, natomiast pierwszym Sekretarzem Walnego Zebrania została mgr Magda Szkuta, a drugim pomocniczym mgr Małgorzata Staszczak-Goddard.

Protokół z ostatniego Walnego Zebrania z 7 grudnia 2013 roku został odczytany przez Sekretarza Generalnego dr. Marka Laskiewicza i przyjęty bez poprawek.

Następnie głos zabrał Prezes, który na samym wstępie złożył serdeczne podziękowania Sekretarzowi Generalnemu PTNO, Zarządowi, oraz Pani Halinie Kosickiej, która prowadzi sekretariat; za ich pracę oraz pomoc w bieżących sprawach. Dzięki czemu Towarzystwo działa sprawnie i bez większych usterek. PTNO ma kontakty z innymi instytucjami, jakkolwiek ten kontakt nie zawsze jest bliski. Kontakt z Ośrodkiem Badań na Polonią jest raczej sporadyczny, głównie przez telefon i internet, który nie zawsze działa. Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie jest także sporadyczna. Z powodu późnego zawiadomienia przez organizatorów o Kongresie Stowarzyszeń Naukowych na Obczyźnie. PTNO nie wzięło w nim udziału. Natomiast byli tam obecni członkowie PTNO. Po interwencji Jadwigi Kowalskiej organizatorzy wyjaśnili nieporozumienie, które zostało przyjęte przez Zarząd PTNO oraz zaprosili do udziału w następnej konferencji. Współpraca PTNO ze Stowarzyszeniem Polaków na Litwie została uznana za dobrą. Prezes jest członkiem w ich Radzie Naukowej. Stowarzyszenie prosiło o zaopiniowanie projektu dotyczącego dotacji z Ministerstwa na prowadzenie działalności w zakresie wydawania publikacji (roczniki, czasopisma), niestety mimo pozytywnego nastawienia PTNO informacja przyszła zbyt późno dlatego też nie podjęto działań.

Sekretarz Generalny w swoim sprawozdaniu poinformował, że w okresie sprawozdawczym od 7 grudnia 2013 roku do 29 listopada 2014 roku odbyło się osiem zebrań Zarządu. Następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym członków PTNO: mgr Grażyny Szostak, ks. dr. Władysława Siekańca (USA), inż. Albina Tybulewicza, dr. Jerzego Dekańskiego (Wielka Brytania), dr. Ryszarda Ogórkiewicza (Wielka Brytania), mgr. Ryszarda Szawłowskiego (Kanada).

Skarbnik PTNO mgr Jadwiga Kowalska przedstawiła sprawozdanie za ubiegły rok. Poinformowała, że jest superata (nadwyżka) w wysokości £528.00 i brakuje rachunku za druk Rocznika.

Dyskusję nad sprawozdaniami rozpoczął Redaktor Rocznika kol. Krzysztof Rowiński. Pierwsze pytania dotyczyły rachunku za druk, który mógłby wyjaśnić powstałą superatę. Zapytał, czy istnieje możliwosć, że drukarze nie otrzymali rachunku. Skarbnik odpowiedziała, że istnieje taka możliwość i ta sprawa zostanie wyjaśniona. Inż. Grzegorz Pisarski zabrał głos i poinformował że jest możliwe połączenie z WI-FI ogólnym w POSK-u co zaoszczędziłoby opłat za internet. Wiceprezes ds. Technicznych [Nauk Matematyczno-Przyrodnicznych, Medycznych i Technologicznych], który jest także Redaktorem Witryny PTNO, dr. inż. Andrzej Fórmaniak poinformował, że aby założyć witrynę trzeba było założyć osobne konto/platformę. Zasugerował, że trzeba dowiedzieć o szczegółach i ta sprawa zostanie wyjaśniona. Prof. Bolesław Indyk podkreślił, że jest to bardzo istotne zwłaszcza, że Internet nie działa jak potrzeba, przez co bardzo utrudnia kontakty zwłaszcza z Wyższą Szkołą Biznesu i innymi instytucjami.

Dalszym etapem obrad Walnego Zebrania było głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi PTNO. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi PTNO jednogłośnie,

W dalszej kolejności, Sekretarz ds. Członkowskich przedstawił kandydatów na nowych członków PTNO: Krystyna Asipowicz, mgr Magdalena Kowalska, dr Wojciech Rappak, prof. dr hab. Halina Taborska, Sebastian Zawarnicki. Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym kandydatów, zostali oni jednogłośnie członkami  z wyjątkiem kandydatury Sebastiana Zawarnickiego z powodu braku dorobku naukowego. Zdecydowano, na wniosek prof. Ryszarda Kotasia, że kandydatura Sebastiana Zawarnickiego musi zawierać więcej informacji i wniosek zostanie rozpatrzony ponownie. Kandydatura została nie przyjęta; w głosowaniu 10 osób było za nie i 3 głosy wstrzymujące. Ponadto Sekretarz ds. Członkowskich zasugerował promocję członków korespondentów na członków zwyczajnych. Osoby, które osiągnęły stopnie akademickie doktora zostaną członkami zwyczajnymi w sposób automatyczny. Podczas Walnego Zebrania: dr Stanisław Dadeło, (prawo), Kowno, Litwa; dr Greta Grudzianskyte, (humanistyka), Wilno, Litwa; dr Henryk Jankowski, (nauki rolnicze), Wilno, Litwa; dr Nijole Jaszczanin, (edukacja), Wilno, Litwa; dr Marek Laskiewicz, (politolologia), Londyn, Wielka Brytania; dr Teresa Rauckyte-Żak, (chemia), Litwa; dr Urszula Klara Tekeli-Savvopoulou, (archeologia), Cypr – wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie wysunięto kandydatury na Prezesa nowej kadencji: doc. Włodzimierza Berenta i prof. Bolesława Indyka. Prof. Bolesław Indyk ponownie został wybrany Prezesem PTNO przy 12 głosach większości i jednym wstrzymującym się. Nowowybrany Prezes PTNO zaproponował taki sam skład Zarządu jaki był poprzednio, jakkolwiek nowe osoby są mile widziane. Mgr Małgorzata Staszczak-Goddard zgłosiła się i została jednogłośnie przyjęta do Komisji Rewizyjnej. Tak więc nowy Zarząd przedstawia się następująco: Prezes prof. Bolesław Indyk; Wiceprezesi: ds. Humanistycznych prof. Zofia Butrym, oraz ds. Technicznych dr Andrzej Fórmaniak;  Sekretarz Generalny oraz Sekretarz ds. Członkowskich dr Marek Laskiewicz; Skarbnik mgr Jadwiga Kowalska, Redaktor Rocznika PTNO Krzysztof Rowiński i członek Zarządu mgr Ludwik Maik. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został dr Andrzej Suchcitz, natomiast członkami: mgr Rafael Gallera i mgr Małgorzata Staszczak-Goddard.

Dalszym tematem obrad była dyskusja na temat przyszłości i rozwoju PTNO. Głos zabrał Wiceprezes ds. Technicznych w sprawie upublicznienia informacji o członkach PTNO nie tylko w Roczniku ale i na witrynie. Redaktor Rocznika dodał, że powinna być  informacja o osiągnięciach PTNO. Wiceprezes ds. Technicznych podkreślił, że przymiotnik „naukowy” ma obligować do organizowania spotkań publicznych z innymi organizacjami w celu popularyzacji idei i celów PTNO.

Dla przykładu podał działalność Stowarzyszenia Techników Polskich (STP), które organizuje spotkania w celu spopularyzowania swojej działalności. Głos zabrał Prezes, który zwrócił uwagę, że współpraca z innymi organizacjami jak Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) czy STP jest nie zawsze możliwa. PUNO organizuje kursy, które są płatne, PTNO nie, szczególnie że obie organizacje są w tym samym budynku. Sekretarz Generalny dodał, że PUNO prowadzi działalność dydaktyczną i organizuje konferencje. PTNO nie jest w stanie tego robić z powodu braku lokum. Redaktor Rocznika dodał, że Rektor PUNO prof. Halina Taborska została członkiem PTNO i może w związku z tym będzie możliwe nawiązanie bliższych stosunków tych dwu organizacji. Zwrócono uwagę na brak kontaktu z prof. Mirosławem Wyszyńskim. Wiceprezes ds. Technicznych odpowiedział, że dowie się o jego aktualny adres. Mgr Rafael Gallera zadał pytanie, czy rozwinięcie akcji promocyjnej (ogłoszenia w mediach, oragnizowanie konferencji itp.) jest możliwe chociażby ze względu na koszta. Padł postulat organizowania raz na kwartał jednego 45 minutowego odczytu/wykładu. Koszt jednego wykładu to £150.00 (wynajem sali i drobne przekąski). Powinno być to poprzedzone ogłoszeniami w mediach.

Oficjalna część spotkania Walnego Zebrania zakończyła się o godzinie 18.00. W porządku dziennym Walnego Zebrania była propozycja wspólnego Opłatka. Ze względu na późną porę i biorąc pod uwagę wspólny obiad, który odbył się przed zebraniem zdecydowano zakończyć spotkanie, składając sobie tylko wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne.

Na koniec zebrania inż. Wojciech Tobiasiewicz propagował 2 publikacje: Kalendarz Polskiej Misji Katolickiej (£1.00) i książka dotycząca polskich osiedli PKPR w Wielkiej Brytanii, autorstwa Zosi i Jurka Biegusiów (£20.00), które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Walnego Zebrania.

Małgorzata Staszczak-Goddard