nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 13 grudnia 2011r.

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 13 Grudnia 2011 w godzinach 17:00-19:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło 14 członków. Sześciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. WZ prowadził dr inż. Andrzej Suchcitz, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza.

Protokół ostatniego Walnego Zebrania 7 grudnia 2010 został odczytany przez sekretarza WZ i przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

Następnie odczytano również sprawozdania z działalności Zarządu PTNO.

Na wstępie Wiceprezes: prof. Bolesław Indyk złożył hołd zmarłym w okresie sprawozdawczym członkom towarzystwa: Prezes prof. Stanisław Portalski, dr Julius Christanskas, Litwa, i dr Medard Czobot, Litwa. Wiceprezes zarządził minutę ciszy na cześć ich pamięci.

Wiceprezes podkreślił, że zmarły 26 listopada Prezes był jednym z najbardziej zasłużonych członków Towarzystwa. Odczytał życiorys Prezesa i list kondolencyjny od ks. biskupa A. Dziuby; dr M. Lutomierski przesłał także kondolencje.

Sekretarz Generalny: Dr Marek Laskiewicz powiedział, że w okresie sprawozdawczym odbyło się sześć zebrań Zarządu PTNO: 25 stycznia, 1 marca, 12 maja, 21 czerwca, 4 października i 22 listopada. Zarząd składał się: Prezes: prof. S. Portalski, Wiceprezesi: prof. B. Indyk i prof. Z. Butrym, Sekretarz Generalny: dr Marek Laskiewicz, Skarbnik: mgr L. Maik, Redaktor Rocznika: kol. K. Rowiński, który też jest delegatem PTNO w Radzie Zjednoczenia Polskiego, Sekretarz ds. Czlonkowskich: prof. R. Kotaś, Redaktor Witryny: dr A. Fórmaniak i Członek: dr A. Suchcitz.

Sekretarz Generalny poinformował, że Prezes przebywał w dn. 8-9 kwietnia 2011 na konferencji Światowej Rady Badań nad Polonią, w której brał udział jako Wiceprezes tej konferencji. Potem otrzymał w dniu 9 czerwca Nagrodę im. Pietrzaka za jego działalność w PTNO. Dr A. Suchcitz poinformował, że Instytut im. gen. Sikorskiego porządkował i zorganizował Akta PTNO; utworzono nowe teczki, opis i inwentaryzację.

Sekretarz Generalny poinformował, że wydanie książki milenijnej edycji “the Polish Cultural & Scientific Heritage – at the dawn of third Millennium” w języku polskim przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu nie doszło jeszcze do skutku. Istnieje jednak pewna szansa, że tłumaczenie to, po ponad 5-latach opóźnienia ze strony Uniwersytetu Toruńskiego w wywiązaniu się z umowy, może zostać wkrótce wydane.

Na koniec swojego wystąpienia Sekretarz Generalny poprosił członków PTNO o napisanie referatów naukowych do Rocznika i podziękował Polonia Aid Foundation Trust za pomoc finansową.

Skarbnik: Mgr Ludwik Maik przedstawił sprawozdanie finansowe za okres 8.12.2010-8.12.2011. Skarbnik podkreślił ponowną szczodrość Polonia Aid Foundation Trust, której dotacja w tym roku była w kwocie £9,200.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: dr Jan Krasnodębski ocenił bardzo pozytywnie działalność finansową PTNO i podkreślił przejrzystość z jaką została przedstawiona.

Dyskusja nad sprawozdaniami. W dyskusji, wzieli udział pp. Przewodniczący Zebrania, Sekretarz Generalny, Sekretarz ds. Członkowskich, Skarbnik, Redaktor Rocznika, prof. A. Moskalowa, dr K. Nowak i mgr. R. Gallera.

Długa dyskusja skoncentrowała się wokół tłumaczenia na polski język The Polish Scientific and Cultural Heritage. Prof. A. Moskalowa stwierdziła, że była używana nie najlepsza polszczyzna i że tak wydana książka będzie źle świadczyła o PTNO; Sekretarz Generalny uznał, że książka będzie przestarzała; Przewodniczący Zebrania powiedział, że może być wielka kompromitacja. Dr K. Nowak stwierdził, że to był absurd przedstawić przetłumaczone artykuły, jak były oryginały; Sekretarz Generalny odpowiedział, że dużo oryginalnych artykułów nie było, ale przyznał, że to przedtem nie było najlepiej zrobione. Przewodniczący Zebrania zaproponował skasować książkę w marcu; mgr R. Gallera spytał, ile to by kosztowało, na co Redaktor powtórzył, że tylko pół ustalonej kwoty dotychczas zapłacono; mgr R. Gallera spytał, czy jest na to umowa, zwłaszcza czy jest kara za spóźnione wydanie, na co Sekretarz ds. Członkowskich odpowiedział, że żadnej umowy nie było.

Sekretarz Generalny zaproponował dyskusję na temat członków. Ponieważ PRL-u już nie ma, członkowie, którzy wracają do kraju, nie powinni zostać skreśleni; ponadto osoby w kraju jak ks. biskup A. Dziuba mogliby zostać członkami honorowymi. Przewodniczący Zebrania powiedział, że krajowcy mają własne organizacje w Polsce; ks. J. Kula ostrzegł, że administracja PTNO miałaby problemy, gdyby za dużo kandydatów na członków zgłosiłoby się; prof. A. Moskalowa poparła obie możliwości; mgr R. Gallera postawił wymaganie, że ludzie z kraju muszą podpisać deklarację, że nie byli w partii komunistycznej lub kolaborantami; dr K. Nowak przypomniał, że zgodnie ze statutem, tylko osoby mieszkające i działające poza krajem mogą zostać członkami PTNO. Przewodniczący Zebrania zaproponował wniosek: członek poza Polską, który wraca czasowo czy na stałe do kraju może pozostać członkiem, co Walne Zebranie zakceptowało jednogłośnie. Jednak poproszono Sekratarza Generalnego, aby wypracował plan co do nowych członków w kraju;

Mgr Rafael Gallera przedstawił kilka pytań. Poprosił, żeby portrety byłych Prezesów zostały opublikowane; Redaktor Rocznika odpowiedział, że takie już istnieją w książce o PTNO. Mgr R. Gallera powtórzył pytanie z poprzedniego roku, czy PTNO nie mogłyby więcej emailować; Redaktor Rocznika odpowiedział, że tylko 40% członków ma emailowy adres, i Sekretarz. Zapytanie na temat płatności £73.09 dokonanych dla firmy NessComp Ltd nie mogło być skomentowane wobec nieobecności dr. Fórmaniaka.

Po dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zaproponowali, aby udzielić ustępującemu Zarządowi PTNO absolutorium, co zostało w pełni poparte przez Walne Zebranie.

Następnie Sekretarz ds. Członkowskich zgłosił kandydaturę nowego członka zwyczajnego:

Dr Dorota Bourne. Jest Ona wykładowcą w Queen Mary College, Uniwersytetu Londyńskiego, w dziedzinie Zachowanie w Organizacjach; pracuje też jako konsultant; pracowuje i mieszka w Anglii przez kilkanaście lat. Ma opublikowane 6 artykułów w recenzowanych naukowych wydawnictwach, wygłosiła 15 referatów na konferencjach i jest współredaktorką książki akademickiej. Wprowadzali: Sekretarz ds. Członkowskich: prof dr (hab) Ryszard Kotaś i Sekretarz Generalny: dr Marek Laskiewicz. WZ jednogłośnie przyjęło dr Bourne na członka zwyczajnego.

Wybór Nowego Zarządu. Dotychczasowy wiceprezes prof. B. Indyk został wybrany jednogłośnie na stanowisko Prezesa; podziękował za zaufanie, jednak ostrzegł, że już nie jest ani młody, ani zdrowy, i ponadto mieszka daleko od biura PTNO, więc może będzie musiał zrezygnować po jednym roku, tak jak poprzednio kiedy został prezesem innej organizacji – i podziękował Sekretarzowi Generalnemu za pomoc w ostatnich tygodniach, kiedy tymczasowo spełniał funkcje Prezesa.

Sekretarz Generalny poinformował, że zmarły Prezes przed swoją chorobą zaproponował nowy Zarząd, ponieważ planował odejść ze stanowiska. Lista ta została zaaprobowana przez WZ. Wiceprezesem ds. humanistycznych została prof. Z. Butrym, Wiceprezesem ds. technicznych został dr A. Fórmaniak, Sekretarzem Generalnym został dr M. Laskiewicz, a Sekretarzem ds. Członkowskich prof. R. Kotaś, Skarbnikiem pozostał mgr L. Maik, Redaktorem Rocznika kol. K. Rowiński, i Członkiem Zarządu został też dr A. Suchcitz.

Sekretarz Generalny poinformował, że rozmawiał z dr A. Fórmaniakiem przed Jego wyjazdem zagranicę, który także wyraził zgodę, gdyby został wybrany Wiceprezesem ds. technicznych, jak również zgodził się kontuować rolę Redaktora Witryny; mgr L. Maik zapowiedział, że zgodza się zostać Skarbnikiem do czasu, gdy PTNO znajdzie nowego – Walne Zebranie przyjęło te propozycje bez opozycji.

Zaproponowano i WZ przyjeło skład nowej Komisji Rewizyjnej: Przewodniczącym został dr Jan Krasnodębski; a członkami mgr J. Kowalska i mgr R. Gallera.

Po WZ, około 19-tej odbyło się spotkanie opłatkowe.

Opracował dr A Formaniak w oparciu o protokół z WZ sporządzony przez dr. M Laskiewicza