nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 12 lipca 2016 roku (skrót)

Zebranie odbyło się o godzinie 17:00 w biurze Polonia Aid Foundation Trust.
Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak,, Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Skarbnik – mgr J. Kowalskai Członek Zarządu – dr A. Suchcitz, i Członek Komisji Rewizyjnej [KR] – dr Wojciech Rappak. Redaktor – kol. K Rowiński nie był obecny z powodu choroby.

Zebranie odbyło się według następującego porządku:
1 Zagajenie Prezesa
2 Protokół z ostatniego Zebrania Zarządu
3 Sprawy wynikające z poprzedniej działalności
4 Sprawozdania
5 Dyskusja nad Sprawozdaniami
6 Sprawy bieżące
7 Wolne Wnioski
8 Ustalenie terminu następnego Zebrania.

Ad 1) Prezes przywitał zebranych.
Ad 2) Zarząd zaakceptował Protokół Sekretarza Generalnego, który został już wysłany do członków Zarządu przed Zebraniem.
Ad 3) W sprawie wysyłek od drukarni Rocznika do Bibliotek w kraju, Skarbnik poinformowała, że nie otrzymała jasnej odpowiedzi od bibliotek z kraju; Skarbnik zaproponowała wysłać egzemplarze do Polski za GBP20 i potem zorganizuje się ich rozesłanie do zainteresowanych. Członek KR zapytał, czy biblioteki muszą mieć egzemplarze; Sekretarz Generalny odpowiedział, że oprócz Biblioteki Narodowej nie muszą; Skarbnik powiedziała, że inne biblioteki chciałyby otrzymać kopie.
W sprawie ulokowania pozostałej część kapitału PTNO, czyli GBP25000, Przewodniczący Komisji Wykonawczej poinformował, że ulokował 1 lipca br. tę kwotę w bondy w Cambridge and Counties Bank o 1,8% na rok.
Bank chciał listę powierników i ich zgodę na lokatę; przy czym nastąpił problem, bo Bank miał niedokładny adres K Rowińskiego ; ustalono, że Prezes napisze w tej sprawie do Banku.
Zarząd zdecydował, usunąć prof. Kotasia z listy powierników i sygnatariuszy czeków ze względu na wycofanie się profesora z aktywnej działalności.
W sprawie spotkania z SPP, czyli Science Polish Perspectives, o współpracy, Prezes poinformował, że trwa akcja realizacji Dnia Nauki w dniu 19 marca 2017 r.
Prezes poinformował, że napisał do prof. Indyka list 5 maja br. dziękując mu za wieloletni wkład w działalność PTNO.
Ad 4 i 5) Prezes w imieniu Skarbnika poinformował, że PTNO ma GBP30 822.65p na koncie bieżącym 1 lipca 2016 r. Kwota ta zostanie niedługo pomniejszona o GBP25,000, które zostały zainwestowane jak wspomnaino wcześniej
Skarbnik poinformowała, że PTNO zapłaciło NessComp fakturę o GBP144 za hosting strony internetowej PTNO. Sekretarz Generalny zapytał, czy zapłacone w ubiegłym roku godziny na utrzymanie strony zostały wykorzystane; Prezes odpowiedział, że NessComp je wykorzystał.
Prezes poprosił dr Suchcitza o informacje do umieszczenia w witrynie PTNO i dotyczące spotkania o Polskiej Sekcji SOE oraz konferencji 1 października o 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka.

Prezes poinformował, że dostarczył Redaktorowi Rocznika kopię listu, jaki został wysłany do byłego skarbnika, mgr. Maika w podziękowaniu za Jego wielololetnią pracę dla PTNO;
Prezes poinformował, że wkrótce opracuje artykuł o PTNO, który zostanie wydrukowany w najbliższych Wiadomościach POSK-u.
Redaktor poinformował, że jeszcze nie napisał do dr Spohn w sprawie Jej rezygnacji z członkostwa.
Sekretarz Generalny zapytał, czy Prezes przygotował szkic do Zarządu Fundacji Reja w Warszawie o współpracy z organizacjami polonijnymi; Prezes odpowiedział, że szkic zrobił, ale wstrzymał się z jego wysłaniem ze względu na przeterminowanie się sprawy.
Ad 6 i 7) Sekretarz Generalny poinformował, że prof. Brzeziński w e-mailowej odpowiedzi na zaproszenie od PTNO odmówił przyjęcia honorowego członkostwa.
Sekretarz ds. Członkowskich następnie poruszył sprawę kandydatów do członkostwa honorowego PTNO i zarząd podjął dsykusję w tej sprawie bez konkluzji.
Sekretarz Generalny spytał Prezesa o organizację Światowej Rady Badań nad Polonią i Stowarzyszenie Polaków na Litwie; Prezes odpowiedział, że nie otrzymał od nich żadnych informacji.
Wiceprezes ds. humanistycznych – prof Z Butrym poinformowała, że ze względu na stan zdrowia nie będzie brała udział w pracach Senatu PUNO. Prezes powiedział, że spyta prof. Taborską, czy Ona mogłaby reprezentować PTNO w Senacie PUNO, i czy byłaby gotowa uczestniczyć w kwartalnych spotkaniach PTNO.
Ad 8) Następne Zebranie Zarządu odbędzie się 27 września 2016 r. o 17.00 w biurze PAFT-u.