nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 26 stycznia 2016 roku (skrót)

Zebranie odbyło się w biurze Polonia Aid Foundation Trust w POSK-u.

Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak, Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Skarbnik – mgr J. Kowalska, i Redaktor – kol. K Rowiński.

Nieobecni usprawiedliwieni: dr A. Suchcitz

 Zebranie Zarządu rozpoczęło się o 17:00 odbyło się według następującego porządku:

 1. Zagajenie Prezesa
 2. Protokół z ostatniego Zebrania Zarządu
 3. Sprawy wynikające z poprzedniej działalności
 4. Sprawozdania
 5. Dyskusja nad Sprawozdaniami
 6. Sprawy bieżące
 7. Wolne Wnioski
 8. Ustalenie terminu następnego Zebrania.

Ad 1) W zagajeniu Prezes oznajmił, że to pierwsze zebranie po WZ jest zwyczajową formą ukonstytuowania się zarządu PTNO w składzie podanym powyżej.  Zaproponował, że począwszy od następnego zebrania członkowie Komisji Rewizyjnej będą zapraszani na zebrania zarządu w charakterze obserwatorów.Prezes zaproponował, żeby dr Andrzej Suchcitz współpracował z Wiceprezesem ds. humanistycznych, która poprosiła o odejście ze stanowiska w przyszłości. Sekretarz Generalny zaproponował, żeby również Prezes do czasu znalezienia kandydata piastował pozycję Wiceprezesa ds. technicznych; dodał, że prof. Butrym powinna zostać Członkiem Zarządu po odejściu ze stanowiska Wiceprezesa ds. humanistycznych.

Ad 2) Zarząd zaakceptował Protokół Sekretarza Generalnego z ostatniego zebrania zarządu, który został wysłany do członków Zarządu przed Zebraniem.

Ad 3)  Sprawy wynikające z poprzedniej działalności:

 • W sprawie wysyłek od drukarni Rocznika do Bibliotek w kraju, Sekretarz Generalny potwierdził, ze oprócz Biblioteki Narodowej, żadna z innych bibliotek nie otrzymała egzemplarza od 2008 r. według ich katalogów elektronicznych. Skarbnik zaproponowała, że zanim PTNO wyśle formalny list w tej sprawie ona skontaktuje się z tymi bibliotekami, ponieważ mogłaby to zrobić mniej formalnie, więc poprosiła Sekretarza Generalnego o listę bibliotek w Polsce, do których  Rocznik miał być wysłany, i o kopię jego listu. Dodała, że ich odpowiedź można by traktować jako formalną, ponieważ będzie na emailu;  Sekretarz Generalny twierdził, że nadal list formalny od niego może być konieczny; Prezes zaproponował, że Zarząd zdecyduje o tym na następnym Zebraniu Zarządu, gdy już będą znane odpowiedzi od tych bibliotek.
 •  W sprawie ulokowania pozostałą część kapitału PTNO, Przewodniczący Komisji Wykonawczej poinformował, że nie miał czasu rozważyć opcji na ulokowanie  £25000 w „fixed rated bonds” i zobowiązał się to uczynić przed następnym Zebraniem Zarządu.
 •  W sprawie spotkania z SPP, czyli Science Polish Perspectives, o współpracy, Prezes poinformował, że spotkanie zostało przesunięte na 17 lutego, ponieważ SPP jest zajęte zmianą charakteru swojej organizacji na „Charitable Status”; dodał, że odbędzie się o 18.30 w STP; a ponadto dodał, że Radca Ambasaday RP w Londynie ds. Spraw Naukowych, Janusz Wołosz, będzie w nim uczestniczył. Sekretarz Generalny zapelował, żeby to spotkanie doprowadziło do konkretnego planu; Prezes się zgodził, podkreślając że trzeba też zdecydować o potrzebnych na planowaną konferencję  funduszach.

 Ad 4 i 5) Sprawozdania i Dyskusja

W sprawozdaniach każdego z członków zarządu, m.inn. Skarbnik poinformowała, że PTNO ma £30960.48p na koncie bieżącym.  Skarbnik poinformowała również, że przekazała mgr Ludwikowi Maikowi £1000 wraz z dyplomem za wiele lat pracy dla PTNO. L Maik był bardzo wzruszony tym uznaniem i wyróżnieniem.

              Redaktor poinformował, że Rocznik został wysłany wszystkim; dodał, że krytyka o artykule mgr Adama Czerniawskiego napisana przez księdza dr  Fokcińskiego z Rzymu nie została opublikowany, bo prawdopodobnie e-mail z ową krytyką zaginął po drodze. Ponadto dodał, że dr Hermaszewska wysłała £60, ale chciała zrezygnować z PTNO; Sekretarz Generalny zaproponował wysłanie listu prosząc, żeby została w gronie członków; Redaktor zobowiązał się, że napisze do niej w tej sprawie.

 Sekretarz Generalny spytał, czy powinien dalej dowiadywać się o stan zdrowia prof. Indyk.  Zapropoowano wysłać list dziekujący za prace na pozycji Prezesa po ustaleniu stanu zdrowia prof. Indyka. Prezes zaproponował odłożenia decyzji do następnego ZZ.

  Ad 6) Sprawy bieżące:

Sekretarz Generalny poprosił, żeby Protokół WZ 2015 został oddany do Redaktora i Biura; Prezes zapowiedział, że stanie się to kiedy tylko Sekretarz WZ skończy Protokół. Redaktor poprosił o biogramy nowych członków; Prezes oświadczył, że je ma i dostarczy Redaktorowi wraz ze ze sprawozdaniem z WZ.

Listy do nowych przyjętych członków witających ich w PTNO zostały wysłane przez Prezesa.

Prezes przekazał Zeszyty Naukowe, seria trzecia, nr 3 od PUNO, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy i Życie i działalność Prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata do biblioteki PTNO; poinformował, że Zeszyty PUNO nie jest publikacją punktowaną, a Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy jest.

Ad 7) Wolne głosy i wnioski:

Skarbnik zaproponowała, żeby wszelkie możliwe komunikaty odnośnie działalności pod egidą PTNO powinnny bć publikowane w witrynie; a Sekretarz Generalny stwierdził, że powinien istnieć formalny plan wykładów wygłaszanych  w imieniu PTNO i reprezentujący PTNO; Redaktor zaproponował, że to powinna być decyzja Prezesa, a Sekretarz Generalny dodał, że decyzje takie powinny zapadać na ZZ, jeśli czas na to pozwoli.

 Ad 8) Następne Zebrania Zarządu zaproponowano na 1 marca 2016 r. o 17.00 w biurze PAFT-u.