nav-left cat-right
cat-right

Protokół z Zebrania Zarządu PTNO w dniu 3 maja 2016 roku

Zebranie odbyło się w biurze Polonia Aid Foundation Trust.

Obecni: Prezes, Wiceprezes ds. Technicznych, Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny – dr A. Fórmaniak, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich – dr M. Laskiewicz, Redaktor – kol. K Rowiński i Członek Zarządu – dr A. Suchcitz, i Członek Komisji Rewizyjnej [KR] – dr Wojciech Rappak.
Usprawiedliwiona: Skarbnik – mgr J. Kowalska. Nieobecna: Wiceprezes ds. Humanistycznych – prof. Z. Butrym

Zebranie Zarządu odbyło się według następującego Porządku Dnia:

1 Zagajenie Prezesa
2 Protokół z ostatniego Zebrania Zarządu
3 Sprawy wynikające z poprzedniej działalności
4 Sprawozdania
5 Dyskusja nad Sprawozdaniami
6 Sprawy bieżące
7 Wolne Wnioski
8 Ustalenie terminu następnego Zebrania.

Ad 1) Prezes przywitał zebranych.

Ad 2) Zarząd zaakceptował Protokół Sekretarza Generalnego, który został już wysłany do członków Zarządu przed Zebraniem.
Ad 3) W sprawie wysyłek od drukarni Rocznika do Bibliotek w kraju, Redaktor poinformował, że ks. Nir potwierdził, że Roczniki nie są przesłane do bibliotek uniwersyteckich w kraju, jednak był gotów je wysłać. Sekretarz Generalny poinformował, że żadne egzemplarze nie zostały wysłane od 2008 r. według katalog elektronicznych do tych trzydzieści bibliotek w kraju, i że Skarbnik ma się z nimi skontaktować, aby to potwierdzić nieformalnie; Prezes poprosił, żeby Sekretarz Generalny przygotował list do drukarni w tej sprawie.
W sprawie ulokowania pozostałą część kapitału PTNO, czyli GBP25000, Przewodniczący Komisji Wykonawczej powiedział, że istnieją bondy w Cambridge and Counties Bank o 1,8% na rok; na pytanie dr. Suchcitza i dr. Rappaka- członka KR , Prezes potwierdził, że to chronione bondy i w znanym Banku. Zarząd jednogłośnie zaakceptował ulokowania tę cześć kapitału tam.
W sprawie spotkania z SPP, czyli Science Polish Perspectives, o współpracy, Prezes poinformował, że spotkanie odbyło się 12 kwietnia o 18.30 w STP, i że uczestniczył inni jak przedtem, czyli on, Sekretarz Generalny i dr Suchcitz z PTNO. Poinformował, że zaproponowano zorganizować następujące spotkanie:
Dzień Nauki Polskiej w ramach British Science Week (organizowany przez British Science Association)marzec 2017:  Popularne prezentacje w języku polskim przybliżające rodakom w przystępny sposób zagadnienia naukowe realizowane w oparciu o dokonania polskich naukowców dla dwóch grup wiekowych; pierwsza grupa – młodzież skupiona w a polskich szkołach sobotnich, druga grupa dorośli – uczestniczący w wydarzeniach organizowanych od lat przez STP jako czwartki4U, które mogłyby być wykorzystane na tę okazję.

Dyskusja dotyczyła dofinansowania tego wydarzenia przez ambasadę RP i PAFT.
Prezes przyznał, że nie napisał do prof. Indyka listu dziękując jego za wieloroczny wkład w PTNO, ale że zrobi przed następnym ZZ.

Ad 4 i 5) Prezes w imieniu Skarbnika poinformował, że PTNO ma GBP30 944.86p na koncie bieżącym 1 kwietnia 2016 r.
Prezes w imieniu Skarbnika poinformował, że pan Styburski wyśle list do Charities Commission i poprosiła Sekretarza Generalnego, aby wysłał list do pana Styburskiego wymieniając powierników PTNO.

Prezes w imieniu Skarbnika poinformował, że PTNO otrzymało fakturę o GBP144 za hostingu strony internetowej itp. PTNO. Sekretarz Generalny zapytał, czy te przedtem zapłacone dodatkowe godziny zostały wykorzystane; Prezes odpowiedział, że zapyta Pana Skrętę.

Dr Suchcitz poinformował, że będzie reprezentował PTNO w ambasadzie 11 czerwca na spotkaniu o Polskiej Sekcji SOE i w konferencji 1 października o 1 Dywizji Pancernej gen, Maczka; Prezes poprosił o powiadomienie, aby mógł wstawić na witrynie.

Redaktor poprosił o list, który Prezes wysłał do byłego Skarbnika, mgr. Maika, aby mógł go wstawić do Rocznika; Prezes potwierdził, że mu wyśle.

Redaktor powiedział, że nic nie było w Wiadomościach POSK-u o PTNO; Prezes powiedział, że trzeba się zgłosić w listopadzie lub grudniu, jednak dowie się dokładnie jaki jest termin; dr Suchcitz dodał, że Sprawozdanie o PTNO oprócz informacji o działalności za okres sprawozdawczy powinno poinformować o organizacji; Prezes zobowiązał się, że szkic teraz przygotuje.

Redaktor poinformował, że jeszcze nie napisał do Dr Spohn, która zrezygnowała w ostatnim roku; Zarząd potwierdził, że ma nadzieję, że pozostanie członkiem, chociaż Rocznik nie będzie jej przesyłany.

Redaktor poinformował, że otrzymał życiorysy nowych członków i nazwiska członków wprowadzających; zaproponował skreślić panią Ratajczyk i redaktora Kowalika oraz dodania BA do pana Żurawiela i WB do niektórych zapisów.

Sekretarz Generalny zapowiedział, że skontaktuje się z Wiceprezesem ds.humanistycznych.

Sekretarz Generalny poinformował, że otrzymał email 1 marca od Zarządu Fundacji Reja w Warszawie o współpracy z organizacjami polonijnymi, jednak odpowiedź już miała być 10 marca; dr Suchcitz powiedział, że dotychczas trzeba było mieć partnera w Polsce, aby otrzymać dotację; Prezes dodał, że Senat wprowadza nowego systemu dofinansowania i szuka modelu; dr Suchcitz powiedział, że w przyszłości PTNO będzie mogło samo zgłosić się do Senatu. Prezes zobowiązał się szkic przygotować; Sekretarz Generalny zaproponował, że trzeba wskazać w liście do Fundacji informację o innych organizacjach polonijnych działających w UK.

Sekretarz Generalny zapytał o punktowaniu; Prezes odpowiedział, że osobne zeszyty w porozumieniu z PUNO byłyby punktowane a nie Rocznik, jednak ten projekt został odłożony na dalszy termin.
Sekretarz ds. Członkowskich zapytał o członkostwo dla prof. Normana Daviesa; Prezes odpowiedział, że trzeba laudację przygotować,chociaż trzeba najpierw zwrócić się do niego nieformalnie i zapytac czy je przyjmie. Sekretarz ds. Członkowskich zaproponował, aby także skontaktować się z prof. Georgem Kolankiewiczem na kolejny rok.

Ad 6 i 7) Sekretarz Generalny zaproponował, żeby zorganizować cykl wykładów zapraszając członków jak prof. Zbigniewa Brzezińskiego, co by uaktywniło PTNO, i takie referaty mogłyby potem być wstawić w Roczniku; dr Suchcitz powiedział, że wykłady były jeszcze dawane przez członków PTNO dziesięć lat temu, i że powinny odbyć się w Sali Seledynowej lub PUNO, trwając 30 minut z pytaniami przez 30 minut, więc godzinę; Prezes powiedział, że Sala Multimedialna byłaby lepsza dla kogoś znanego jak prof. Brzezińskiego. Członek KR zaproponował, że wykłady mogłyby być o humanistyce czy naukach ścisłych i że nazwa wykładów powinna być Brzeziński Lectures; dr Suchcitz zaproponował, że także politologia mogłaby być tematem, ale że nazwa powinna być Szczepanik Memorial Lecture. Członek KR zaproponował honorarium sto funtów; Sekretarz Generalny zaproponował obiad w Łowiczance i że trzeba zgłosić się do PAFT-u o fundusze; dodał, że spróbuje skontaktować się z prof. Brzezińskim.

Ad 8) Następne Zebrania Zarządu odbędzie się 12 lipca 2016 r. o 17.00 w biurze PAFT-u.
Prezes podziękował wszystkim za przybycie.
Marek Laskiewicz