nav-left cat-right
cat-right

Walne Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania PTNO -2016

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Na zebraniu było 11 członków.
Otwarcia Zebrania dokonał dr inż. Andrzej Fórmaniak. W krótkich słowach powitał zebranych i przedstawił jego Porządek.
Za ogólną zgodą na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany prof. Ryszard Chmielowiec natomiast Sekretarzem Walnego Zebrania została mgr Małgorzata Staszczak-Goddard.
Protokół z ostatniego Walnego Zebrania z 15 Grudnia 2015 r. został odczytany przez mgr Małgorzatę Staszczak-Goddard i przyjęty bez poprawek.
Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Prezes Andrzej Fórmaniak w swoim sprawozdaniu wspomniał o inicjatywie promowania w UK osiągnięć polskiej nauki oraz polskich naukowców i studentów, którzy pracują bądź studiują na tutejszych uniwersytetach. W zwiazku z tym w niedzielę 19 marca 2017 odbędzie się Dzień Nauki-Wkład Polski, wydarzenie to będzie odbywało się w ramach British Science Week. Szczegóły przedstawił w załączonej do swojego sprawozdania broszurze – opisującej planowany Dzień Nauki.
Prezes podziękował Zarządowi za ofiarną pracę w ubiegłej kadencji oraz pani Halinie Kosickiej za sprawne prowadzenie administracji PTNO. Zaproponował również wysłanie w imieniu WZ życzeń szybkiego powrotu do zdrowia do członków seniorów: prof. Indyka (byłego prezesa), prof. Kotasia (byłego sekretarza d/s członkowskich) oraz byłego skarbnika mgr Ludwika Maika. Zebrani członkowie poparli tę inicjatywę.
Sekretarz Generalny poprosił o uczczenie minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym następujących członków PTNO:
Prof. Andrzej Ciechanowiecki – Anglia,
Prof. Anna Tymieniecka – USA,
Ks. prof. Józef Milik – Francja,
Prof. dr hab. Hipolit Mogilnicki – Litwa,
Dr Bogdan Szwagrzak – Anglia.
Dr Kazimierz Nowak poinformował, że zmarł także w Londynie prof. dr Henryk Urich (neuropatologia).
Następnie Sekretarz Generalny przedstawił kandydatury dwóch nowych członków: prof. Victora Tybulewicza oraz dr. Rafała Mostowego. Rekomendacji dla przyjecia obu kandydatów udzielili dr A Formaniak i dr M Laskiewicz. WZ zaakceptowało obie kandydatury na członków zwyczajnych PTNO.
Skarbnik mgr Jawiga Kowalska w swoim sprawozdaniu przedstawiła stan finansowy PTNO i wyjaśniła, że niewiele się zmieniło od zeszłego roku. Jakkolwiek wpływy nieco zmalały, to odsetki od ulokowanych funduszy w bankach są regularnie wypłacane. PTNO nie ponosi kosztów za wynajem biura korzystając z gościny PATF-u (Polonia Aid Foundation Trust). Wydatki administracyjne utrzymywały się na poziomie ubiegłorocznym.
W dyskusji nad sprawozdaniami zarządu zabrał głos dr Kazimierz Nowak, który po zapoznaniu się ze szczegółami broszury na Dzień Nauki-Wkład Polski poruszył kryterium doboru prelegentów. Zauważył, bowiem że jest wśród nich dr seksuolog Grażyna Czubińska i w związku z tym wyraził obawę, że jej prezentacja może być kontrowersyjna i trzeba być ostrożnym, aby odróżnić naukę od ideologii i propagandy. Dr Fórmaniak odpowiedział, że Dzień Nauki-Wkład Polski jest organizowany i kontrolowany przez poważny zespół roboczy. Dr Czubińska była rekomendowana przez PUNO i temat warsztatu prowadzony przez dr Czubińską jest przeznaczony dla dorosłych.
Następnie Mgr Rafael Gallera – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował w swoim sprawozdaniu, że księgi finansowe są dobrze prowadzone przez Skarbnika i rekomendował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. WZ przyjęło te rekomendację przez aklamację.
Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu. Po krótkiej dyskusji zebrani wybrali następujące władze:
Prezes – dr inż. Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Technicznych: dr inż Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Humanistycznych: dr Andrzej Suchcitz
Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich: dr Marek Laskiewicz
Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny: dr inż. Andrzej Fórmaniak
Skarbnik: mgr Jadwiga Kowalska
Redaktor Roczników: Krzysztof Rowiński
Komisja Rewizyjna: mgr Raphael Gallera (przewodniczący), dr Wojciech Rappak, mgr Małgorzata Staszczak –Goddard.
W ramach wolnych wniosków Dr Suchcitz zapytał Sekretarza Generalnego, jaka jest sytuacja z wydaniem Rocznika. W swojej odpowiedzi Sekretarz Generalny poinformował, że Rocznik 58 jest gotowy, złożony do druku. Poruszona była również sprawa Redaktora Naczelnego Rocznika Krzysztofa Rowińskiego, który nie cieszy się dobrym zdrowiem i potrzebuje pomocy. Sprawa ta będzie poruszana na przyszłych zebraniach zarządu PTNO.
Mgr Gallera zaproponował, że w celu obniżenia kosztów administracynych PTNO dobrym pomysłem byłoby zawiadomienie członków o WZ przez e-mail, oraz o tym, że Rocznik jest gotowy do odbioru. Oszacował, że około 50 członków jest w stanie odebrać osobiście Rocznik.
Mgr Gallera również spytał Prezesa o szczegóły organizacyjne strony internetowej PTNO – kto jest właścielem Domeny i Witryny PTNO? Prezes udzieli odpowiedzi na następnym zebraniu.
Jednym z wniosków była sprawa pozyskiwania nowych członków Towarzystwa poprzez udzielanie skromnych nagród dla przyszłych prelegentów. Pomysł został uznany za słuszny. Sekretarz Zarządu prosił o szczegółowe propozycje w tej sprawie.
Oficjalna część spotkania Walnego Zebrania zakończyła się o godzinie 19:30. Prezes podziekował Przewodniczącemu WZ prof. R Chmielowcowi za sprawne jego przeprowadzenie.
W porządku Walnego Zebrania była propozycja wpólnego Opłatka. W rodzinnej atmosferze przy lampce wina dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne i dyskutowano o przyszłości PTNO i Rocznika.
Załączniki:
1. Sprawozdanie Prezesa
2. Sprawozdanie Skarbnika
3. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
4. Noty biograficzne prof. V Tybulewicza i dr R Mostowego
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Lista obecności
 

 Londyn, 15 grudnia 2015

Mgr Małgorzata Staszczak-Goddard

 

 

Sprawozdania z poprzednich Walnych Zebrań.

Walne Zebranie PTNO za 2016 odbyło się

Posted by on lis 17, 2016 in Informacje bieżące, Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Połączone ono było  z uroczystościa “Opłatka”, które odbył się po WZ. Wkrótce ukaże się sprawozdanie z WZ. Przyjęto dwóch nowych członków: Prof. Victora Tybulewicza oraz dr Rafała Mostowego. Ich biogramy, w dodatku do tych członków których przyjeliśmy w ubiegłej kadencji, są zamieszczone w zakładce/kategorii „Nowi...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 29 Listopada 2014

Posted by on wrz 23, 2015 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Protokół z Walnego Zebrania PTNO 29 listopada 2014 r.   Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 29 listopada 2014 roku, w godzinach 14:30 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło dziewięciu członków. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany dr  inż. Andrzej Fórmaniak, natomiast pierwszym Sekretarzem Walnego Zebrania...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2013r.

Posted by on lut 13, 2014 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 7-go grudnia 2013 roku, w godzinach 15:00 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło czterech. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk, który po uroczystym i serdecznym powitaniu, poprosił o uczczenie, minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym, członków PTNO: ks. prof. Józefa Guli z Londynu, dr. Jana Janusa...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 18 grudnia 2012 r.

Posted by on gru 19, 2012 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 18 grudnia 2012 r. w godzinach 17:00-18:40 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło dziesięciu członków. Pięciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. Na wstępie Prezes prof. Bolesław Indyk złożył hołd zmarłym w okresie sprawozdawczym członkom towarzystwa: ks prof. dr Józef Gula. Prezes zarządził minutę ciszy na cześć jego pamięci. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ przyjęło zaproponowany porządek zebrania. Protokół...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 13 grudnia 2011r.

Posted by on maj 22, 2011 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 13 Grudnia 2011 w godzinach 17:00-19:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło 14 członków. Sześciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. WZ prowadził dr inż. Andrzej Suchcitz, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. Protokół ostatniego Walnego Zebrania 7 grudnia 2010 został odczytany przez sekretarza WZ i przyjęty jednogłośnie bez poprawek. Następnie odczytano również sprawozdania z działalności Zarządu PTNO. Na wstępie Wiceprezes: prof. Bolesław Indyk złożył...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2010r.

Posted by on maj 22, 2010 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 7 Grudnia 2010 w godzinach 18:00-20:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III ptr. Na zebranie przybyło 12 członków. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ uczciło minutą ciszy zmarłych w ostatniej kadencji członków PTNO. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z ostatniego WZ w Grudniu 2009 z poprawką dotyczącą nazwiska autora witryny internetowej, którym był Pan Jarosław Skręta, reprezentującym f-mę NessComp. Następnie prezes, sekretarz generalny,...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 8 grudnia 2009r.

Posted by on maj 22, 2009 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie członków PTNO odbyło się w dniu 8 Grudnia 2009 roku w godzinach 16:00-18:00. Miejscem WZ była sala wykładowa Polskiego Uniwersyutetu na Obczyźnie, POSK – III ptr. Na zebranie przybyło 17 członków. Zebranie prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak a sekretarzem zebrania wybrano prof. dr Zofia Butrym. Sekretarz WZ przeczytała protokółu z ubiegłego WZ, który został zaaprobowany przez obecnych członków. Następnie prezes, sekretarz generalny, skarbnik oraz komisja rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania, po których nastąpiła dyskusja....

read more