nav-left cat-right
cat-right

Walne Zebrania

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 2 grudnia 2016 r.

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Na zebraniu było 11 członków.
Otwarcia Zebrania dokonał dr inż. Andrzej Fórmaniak. W krótkich słowach powitał zebranych i przedstawił jego Porządek.

Za ogólną zgodą na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany prof. Ryszard Chmielowiec natomiast Sekretarzem Walnego Zebrania została mgr Małgorzata Staszczak-Goddard.

Protokół z ostatniego Walnego Zebrania z 15 Grudnia 2015 r. został odczytany przez mgr Małgorzatę Staszczak-Goddard i przyjęty bez poprawek.

Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Prezes Andrzej Fórmaniak w swoim sprawozdaniu wspomniał o inicjatywie promowania w UK osiągnięć polskiej nauki oraz polskich naukowców i studentów, którzy pracują bądź studiują na tutejszych uniwersytetach.  W zwiazku z tym w niedzielę 19 marca 2017 odbędzie się Dzień Nauki-Wkład Polski.  Wydarzenie to będzie odbywało się w ramach British Science Week.  Szczegóły przedstawił w załączonej do do swojego sprawozdania broszurze opisującej Dzień Nauki.  

Prezes podziękował Zarządowi za ofiarną pracę w ubiegłej kadencji oraz pani Halinie Kosickiej za sprawne prowadzenie administracji PTNO.  Zaproponował również wysłanie w imieniu WZ życzeń szybkiego powrotu do zdrowia do członków seniorów: prof. Indyka, prof. Kotasia oraz byłego skarbnika mgr Ludwika Maika.  Zebrani członkowie poparli tę inicjatywę.

Sekretarz Generalny poprosił o uczczenie minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym następujących członków PTNO:

 • Prof. Andrzej Ciechanowiecki – Anglia,
 • Prof. Anna Tymieniecka – USA,
 • Ks. prof. Józef Milik -Francja,
 • Prof. dr hab. Hipolit Mogilnicki – Litwa,
 • Dr Bogdan Szwagrzak – Anglia.

Dr Kazimierz Nowak poinformował, że zmarł także w Londynie prof. dr Henryk Urich (neuropatologia).
Następnie Sekretarz Generalny przedstawił kandydatury dwóch nowych członków: prof. Victora Tybulewicza oraz dr. Rafała Mostowego.  Rekomendacji dla przyjecia obu kandydatów udzielili dr A Formaniak i dr m Laskiewicz.  WZ zaakceptowało obie kandydatury na członków zwyczajnych PTNO.

Skarbnik mgr Jawiga Kowalska w swoim sprawozdaniu przedstawiła stan finansowy PTNO i wyjaśniła, że niewiele się zmieniło od zeszłego roku.  Jakkolwiek wpływy nieco zmalały, to odsetki od ulokowanych funduszy w bankach są regularnie wypłacane.  PTNO nie ponosi kosztów za wynajem biura korzystając z gościny PATF-u (Polonia Aid Foundation Trust).  Wydatki administracyjne utrzymywały się na poziomie ubiegłorocznym.

W dyskusji nad sprawozdaniami zarządu zabrał głos dr Kazimierz Nowak, który po zapoznaniu się ze szczegółami broszury na Dzień Nauki-Wkład Polski poruszył kryterium doboru prelegentów.  Zauważył, bowiem że jest wśród nich dr seksuolog Grażyna Czubińska i w związku z tym wyraził obawę, że jej prezentacja może być kontrowersyjna i trzeba być ostrożnym, aby odróżnić naukę od ideologii i propagandy.  Dr Fórmaniak odpowiedział, że Dzień Nauki-Wkład Polski jest organizowany i kontrolowany przez poważny zespół roboczy.  Dr Czubińska była rekomendowana przez PUNO i temat warsztatu prowadzony przez dr Czubińską jest przeznaczony dla dorosłych. 

Następnie Mgr Rafael Gallera – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował w swoim sprawozdaniu, że księgi finansowe są dobrze prowadzone przez Skarbnika i rekomendował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  WZ przyjęło te rekomendację przez aklamację.

Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu.  Po krótkiej dyskusji zebrani wybrali następujące władze:

Prezes – dr inż. Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Technicznych: dr inż Andrzej Fórmaniak
Wiceprezes ds. Humanistycznych: dr Andrzej Suchcitz
Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Członkowskich: dr Marek Laskiewicz
Przewodniczący Komisji Wykonawczej i Redaktor Witryny: dr inż. Andrzej Fórmaniak
Skarbnik: mgr Jadwiga Kowalska
Redaktor Roczników: Krzysztof Rowiński
Komisja Rewizyjna: mgr Raphael Gallera (przewodniczący), dr Wojciech Rappak, mgr Małgorzata Staszczak –Goddard.

W ramach wolnych wniosków Dr Suchcitz zapytał Sekretarza Generalnego, jaka jest sytuacja z wydaniem Rocznika.  W swojej odpowiedzi Sekretarz Generalny poinformował, że Rocznik jest gotowy, złożony do druku.  Poruszona była również sprawa Redaktora Naczelnego Rocznika Krzysztofa Rowińskiego, który nie cieszy się dobrym zdrowiem i potrzebuje pomocy. Sprawa ta będzie poruszana na przyszłych zebraniach zarządu PTNO.

Mgr Gallera zaproponował, że w celu obniżenia kosztów administracynych PTNO  dobrym pomysłem byłoby zawiadomienie członków o WZ przez e-mail, oraz o tym  że rocznik jest gotowy do odbioru.  Oszacował, że około 50 członków jest w stanie odebrać osobiście Rocznik.

Mgr Gallera również spytał Prezesa o szczegóły organizacyjne strony internetowej PTNO – kto jest właścielem Domeny i Witryny PTNO?  Prezes udzieli odpowiedzi na następnym zebraniu.

Jednym z wniosków była sprawa pozyskiwania nowych członków Towarzystwa poprzez udzileanie  skromnych nagród dla przyszłych prelegentów.  Pomysł został uznany za słuszny. Sekretarz Zarządu prosił o szczegółowe propozycje w tej sprawie.

Oficjalna część spotkania Walnego Zebrania zakończyła się o godzinie 19:30.  Prezes podziekował Przewodniczącemu WZ prof. R Chmielowcowi za sprawne jego przeprowadzenie.

W porządku Walnego Zebrania była propozycja wpólnego Opłatka. W rodzinnej atmosferze przy lampce wina dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne i dyskutowano o przyszłości PTNO i Rocznika. 

Załączniki:

 1. Sprawozdanie Prezesa
 2. Sprawozdanie Skarbnika
 3. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
 1. Noty biograficzne prof. V Tybulewicza i dr R Mostowego
 2. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej
 3. Lista obecności

Londyn, 12 marzec  2017

Sprawozdanie sporządziła: mgr Małgorzata Staszczak- Goddard

Protokół z Walnego Zebrania PTNO w dniu 15 grudnia 2015

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 15 grudnia 2015 roku, w godzinach 17.00-19.30 w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 12 członków, nieobecność usprawiedliwiło osiemnastu.

Otwarcia Zebrania dokonał dr inż. Andrzej Fórmaniak. Po serdecznym powitaniu, poinformował, że Prezes Prof. Bolesław Indyk miał poważny wypadek w ubiegłym roku.  Na skutek czego i zgodnie z decyzją Zarządu na Zebraniu 22 września 2015, wiceprezes ds. Technicznych inż. dr Andrzej Fórmaniak został Prezesem P.O. na resztę kadencji.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany mgr inż. Wojciech Tobiasiewicz, natomiast Sekretarzem Walnego Zebrania została mgr Małgorzata Staszczak-Goddard.

Protokół z ostatniego Walnego Zebrania z 29 Listopada 2014 r. został odczytany przez mgr Małgorzatę Staszczak-Goddard i przyjęty bez poprawek.

Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu PTNO za rok 2015.

P.O. Prezes PTNO dr inż. Fórmaniak podziękował  w swoim sprawozdaniu z działalności za okres 22.09.2015-14.12.2015 Sekretarzowi Generalnemu za dodatkowy trud pracy spowodowanej nieobecnością Prezesa. Sprawozdanie obejmowało głównie zagadnienia z ostatnich trzech miesięcy, podczas gdy inne szczegóły działalności z zakończonej kadencji ujęte są w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego. Z ważnych spraw, które zostały podjęte z inicjatywy pełniącego obowiązki Prezesa wymienić należy zarysowanie strategii rozwoju PTNO na najbliższe lata dla zaktywizowania pracy PTNO oraz rozwoju bazy członkowskiej. Elementem realizacji tej strategii, która ciągle jest w sferze dyskusji, było zorganizowanie spotkania pomiędzy Science Polish Perspectives  (SPP), Polskiego Uniwesytetu na Obczyżnie (PUNO), Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (STP) oraz PTNO. Bezpośrednim celem tego spotkania, które odbyło się 20 listopada 2015 było ustalenie platformy dla zorganizowania konferencji podsumowującej osiągnięcia corocznych spotkań polskich studentów i naukowców skupionych na najlepszych uniwersytetach w WB- Science Polish Perspectives (SPP). SPP organizuje od czterech lat prezentacje najlepszych prac naukowych zrealizowanych przez Polaków. Zamysłem proponowanej konferencji jest propaganda wyników najbardziej wartościowych prac wśród szerokiej rzeszy rodaków przebywających w UK. Konferencja planowana jest na maj-czerwiec 2016.

Na koniec dr inż. Fórmaniak podziękował całemu Zarządowi za ofiarną pracę w ubiegłej kadencji oraz Pani Halinie Kosickiej za sprawne prowadzenie administracji PNTO. Zaproponował również wysłanie w imieniu Walnego Zebrania życzeń szybkiego powrotu do zdrowia dla Prof. Indyka.

Sekretarz Generalny PTNO dr Marek Laskiewicz w swoim sprawozdaniu poinformował, że w okresie sprawozdawczym od 30.11.2014 do 15.12.2015 roku odbyło się osiem zebrań Zarządu PTNO.  Odesłano 12 maja 2015 ankietę od PAU Kraków na temat „Polskie organizacje kulturalno-naukowe, oświatowe oraz zawodowe na obczyźnie”. Uzyskano zapewnienie od PAU, że PTNO zostanie zaproszone bądź poinformowane o przyszłych konferencjach na temat Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie.

PTNO było współorganizatorem wykładu dr Anny Zapalec 24 sierpnia 2015 pt. „Świat dzieci polskich deportowanych w głąb ZSRR w czasie II wojny światowej” w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

Sekretarz Generalny zaproponował na Zebraniu Zarządu 24 listopada 2015, że PTNO wyda drugi tom poświęcony osiągnięciom polskich naukowców przebywających zagranicą.

Wobec szeregu zapytań o dotacje dla innych organizacji Zarząd formalnie potwierdził na zebraniu 20 stycznia 2015, że PTNO nie daje dotacji, ponieważ samo utrzymuje się z dotacji, więc organizacje, która szukają funduszów, powinny zgłaszać się do innych fundatorów, np. do PAFT-u.

Zarząd potwierdził na zebraniu 2 czerwca 2015, że każdy członek mógł przyjść do biura i przeczytać Protokoły Zebrania Zarządu. Redaktor Witryny dr Andrzej Fórmaniak zapowiedział, że będzie wstawiał streszczenia z zebrań Zarządu na stronie internetowej PTNO.

Sekretarz Generalny przeprowadził inwentaryzację książek PTNO 1 grudnia 2015. Są to 872 egzemplarze, których szacowana wartość wynosi GBP3468.

W minionej kadencji miała miejsce dalsza wymiana e-maili oraz listów pomiędzy PTNO a prof. Włodzimierzem Bronic-Czerechowskim odnośnie poprawek w publikacji ”The Polish Cultural & Scientific Heritage at the Down of the Third Millenium” oraz jej polskiej wersji (”Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki. U Progu Trzeciego Tysiąclecia”).

Zarząd zdecydował na zebraniu 20 października 2015, że zredaguje list do prof. Bronic-Czerechowskiego przepraszający Go za wszelkiego rodzaju niezręczności, jakie pojawiły się w tej korespondencji.  List ten zostanie tytułem zadośćuczynienia zamieszczony w LVII wydaniu Rocznika.

Na zebraniu 7 lipca 2015 PTNO zdecydowało, że wobec zgłoszonych już zastrzeżeń przez Polska Macierz Szkolną do projektu brytyjskiego parlamentu dotyczącego likwidacji egzaminów państwowych z „Polish A Level” powstrzymać narazie się z poparciem tego protestu przez PTNO do momentu aż decyzja czy ten projekt będzie rzeczywiście proponowany nie zostanie wyjaśniona.

 Zarząd w Zebraniu 7 lipca 2015 również zdecydował, że PTNO zostanie członkiem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, które się przekształciło na CIO (Charitable Incorporated Organisation). Sekretarz Generalny był na Walnym Zebraniu ZPWB jako delegat PTNO.

PTNO w tym roku otrzymało dotację od PAFT-u w znacznie zmniejszonej kwocie. PAFT tylko będzie pokrywał koszt wydrukowania Rocznika chociaż nie wysyłki.  Możliwe natomiast będzie poparcie materialne dla zorganizowania konferencji jeżeli PTNO taki projekt zgłosi.

Zarząd poruszył na zebraniu 2 czerwca temat przyszłości Funduszów pani K. Borchardt Foundation i pana A. Lenkszewicz Prize Fund.

Komisja Wykonawcza rozważała, zgodnie z decyzją Zarządu na zebraniu 14 kwietnia, gdzie ulokować kolejne GBP 25000. PTNO już zarobiło procent przez ulokowaniu GBP50000 na dwa lata za 2.75% w Fortress Bond prowadzony przez Castle Trust.

Sekretarz ds. Członkowskich dr Marek Laskiewicz  potwierdził, że obecnie PTNO ma 164 członków, z których 70 są miejscowymi w Wielkiej Brytanii a 94 zamiejscowymi zagranicą w 18 krajów, największa ilość, czyli 26, w Stanach Zjednoczonych. Walne Zebranie PTNO w 2014 r. przyjęło czterech kandydatów na członkowstwo. Sekretarz Generalny (SG) poprosił o uczczenie minutą ciszy, pamięci za zmarłych w okresie sprawozdawczym, członków PTNO: prof. Stanisława Barańczaka (USA), prof. Andrzeja Ciechanowieckiego ( Wielka Brytania), prof. dr Anny Cieńciały (USA), prof. dr Wojciecha Falkowskiego ( Wielka Brytania), ks. dr Władysława Siekańca (USA) i mgr Grażyny Szostak (Wielka Brytania). Sekretarz ds. Członkowskich powiedział, że PTNO zaprosiło dwanaście kandydatów na członków PTNO. SG natomiast zaproponował na Zebraniu Zarządu 24 lutego 2015, żeby skreślić członka z listy, jeżeli nie było z nim żadnego kontaktu przez dziesięć lat.

Prezes PO zaproponował, zgodnie z swoją przedstawioną strategią, aby wszyscy naukowcy w PUNO zostali zaproszeni do członkostwa PTNO; a Sekretarz ds. Członkowskich rozszerzył tę propozycję, aby zaprosić do członkostwa wszystkich polskich naukowców w WB.

Zarząd zdecydował w Zebraniu 20 października 2015, że osoba z kraju może zostać członkiem PTNO, jeżeli dużo swoich prac naukowych realizuje w Wielkiej Brytanii, chociaż kandydatury takie pozostają do rozważanie na bazie indywidualnej.

Rocznik LVI został wysłany po świecie, 65 do WB, 51 do Europy (poza Polską i WB), 23 do światu (poza Europą) i 30 z drukarni do Polski, więc z 175 egzemplarzy zostało 6 w biurze PTNO. Nowy Rocznik LVII, który ma 308 stron i 6 artykułów, został wydrukowany przez Wydawnictwo LTW pod Warszawą na Walne Zebranie; Zarząd na Zebraniu 14 kwietnia zdecydował nadal korzystać z tej samej drukarni. Ostatnio Sekretarz Generalny zaczął sprawdzać wysiłki Rocznika w Polsce.

Prezes PO zaproponował, zgodnie z swoją przedstawioną strategią, że Rocznik powinien zostać czasopismem punktowanym, więc polepszyć jego jakość akademicką, co by też wymagało, aby Redaktor miałby asystenta; Sekretarz Generalny zaproponował, żeby takim punktowanym czasopismem PTNO powinny być „Zeszyty PTNO”.

Nowo-wybrany Prezes wkrótce zasugeruje skład Zarządu w następnej kadencji. Zarząd obecny prosi o dalsze wsparcie PTNO, zwłaszcza w informowaniu o swojej działalności członków, jak też zaproponowaniu nowym członkom wygłaszania wykładów i pisaniu referatów naukowych do kolejnego – Rocznika LVIII. Biuro prosi członków o poinformowanie o aktualnym adresie mailowym oraz o zmianach adresu pocztowego, ponieważ tylko jedna piąta to podała.  Zmniejszyłoby o koszty prowadzenia biura.

Na koniec za dotychczasową wydajną pomoc finansową PTNO składa podziękowanie Polonii Aid Foundation Trust. Także dziękuje pani Halinie Kosickiej za jej pracę na stanowisku sekretarki i pani Krystynie Asipowiczowej za recenzje i korekty.

Skarbnik, mgr Jadwiga Kowalska, przedstawiła sprawozdanie finansowe za okres 08.12.2014 do 08.12.2015, podkreślając cenne wsparcie Polonia Aid Foundation Trust (£9,300.00), dzięki czemu jest możliwe wydawanie Rocznika. Stan finansowy PTNO opiewa na kwotę £ 85 201,36 (kasa, stan konta bankowego, udziały i procenty z inwestycji). Rachunek na £183.00 z ubiegłego WZ, który mieścił się w superacie po zamknięciu konta PTNO został wyjaśniony. Koszt rocznika (wydanie i wysłanie) wynosił £3338.22. Dodatkowym kosztem w wysokości £160.21 był nekrolog ś.p. Jerzego Ostoja-Koźniewskiego.

Następnie zabrał głos Redaktor Rocznika PTNO, mgr Krzysztof Rowiński. Poruszył sprawę kontaktu z członkami PTNO. Niektóre listy do członków wracają z powrotem i nie wiadomo, co się z nimi dzieje.  Czasami wynika sytuacja, że Redakcja dowiaduje sie, że członkowie zmarli. Po dalszej dyskusji, mgr Rafael Gallera zaproponował, że jeżeli nie będzie odpowiedzi na list to trzeba skreślić z listy członków. Wniosek przyjęto.

Przy okazji rozprowadzono wśród uczestników WZ „LVII Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie za rok 2013/2014”. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Dr Andrzej Suchcitz, ocenił bardzo pozytywnie działalność finansową PTNO i podkreślił przejrzystość z jaką została przedstawiona przez Skarbnika. Udzielono absolutorium poprzedniemu Zarządowi jednogłośnie.

Następnie wysunięto kandydatury na Prezesa nowej kadencji, które zostały przyjęte jednogłośnie. Tak więc nowy Zarząd przedstawia się następująco: Prezes i Redaktor Witryny: dr inż. Andrzej Fórmaniak, Wiceprezes ds. Humanistycznych: prof. dr Zofia Butrym, Wiceprezes ds. Technicznych: vacat, Sekretarz Generalny i Sekretarz ds. Spraw Członkowskich: dr Marek Laskiewicz, Redaktor Roczników PTNO: mgr Krzysztof Rowiński, Skarbnik:  mgr Jadwiga Kowalska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został mgr  Rafael Gallera, natomiast jej członkami: dr Wojciech Rappak mgr Małgorzata Staszczak-Goddard.

Dr Suchcitz zapytał o status członkowski Profesora Ryszarda Szawłowskiego, którego nie ma na liście członków PTNO i prosił o zweryfikowanie. Przewodniczący WZmgr inż. Tobiasiewicz odpowiedział, że powinien figurować na liście. Mgr Rowiński dodał, że nie pamięta i będzie trzeba zbadać tę sprawę.

Następnie rozpoczęła sie dyskusja nad wizją PTNO.

Redaktor Roczników stwierdził, że idee i strategia PTNO są w zasadzie bez zmian od lat 50-tych i są dwie możliwości: albo je uaktualnić albo zastawić bez zmian jako, że statut PTNO jest uniwersalny. Następnym tematem do dyskusji była strategia rozwoju PTNO na najbliższe 2 lata (2016-2017) opracowana przez dr inż. Fórmaniaka. Palącym zagadnieniem jest rozszerzenie bazy członkowskiej o polskich studentów, którzy studiują i pracują naukowo w ośrodkach akademickich w WB i tych, którzy przyjeżdżają z Polski. Sekretarz Generalny podkreślił, że jest wśród nich około 6-8 entuzjastów, dla których otwierają się nowe polskie obszary publikacyjne w oparciu o PTNO. Trzeba jednak dalej poszerzyć bazę członkowską. Dyskusja przeniosła się na następny punkt poruszony w zarysie rozwoju PTNO, a mianowicie formą Rocznika w kontekście oceny ICV (Index Copernicus Value). Ocena ICV jest miarą mocy czasopisma naukowego – mówi o tym, jak szybko czasopismo będzie osiągać cel, tj. zwiększać cytowalność publikowanych w danym czasopiśmie artykułów. ICV jest cenionym miernikiem oceny czasopism naukowych. Nie tylko umożliwia uporządkowanie listy ponad 13000 czasopism naukowych z całego świata  w ramach IC Journals Master List, ale daje również konkretne wytyczne odnośnie obszarów funkcjonalnych czasopisma naukowego, które należy poprawić, by trwale zwiększać wskaźniki cytowalności.

W związku z powyższym powstało pytanie, czy obecny Rocznik może kwalifikować się do miana czasopisma punktowanego. Padła sugestia, że może należałoby publikować prace naukowe w Zeszytach, te artykuły, które mogłyby być punktowane. Byłaby to zachęta dla młodych ludzi, którzy chcą publikować. Dr Laskiewicz zwrócił uwagę, że poprawa jakości Roczników jest sprawą ważną i ambitną, ale Rocznik nie będzie pismem specjalistycznym. Młodzi naukowcy oceniają Roczniki pozytywnie, dlatego trzeba ich popierać. A może oni sami będą chcieli stworzyć swoją publikację.

Dr Rappak wrócił do kwestii statutu PTNO. Statut nigdy nie został zmieniony. Może trzeba by się zastanowić nad jego uaktualnieniem. Zmienić co jest nieaktualne, jak np. słowo ”obczyzna” w tytule Stowarzyszenia – Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Czy ten wyraz nie odstrasza? Co to jest ”obczyzna”?

Głos w tej sprawie zabrała Prof. Halina Taborska. Stwierdziła, że kiedy PTNO powstawało, to było przecież poza granicami kraju. Mimo, że czasy się zmieniły to nazwa powinna zostać, aby podtrzymać długotrwałą tradycję. Zgodził się z tym stwierdzeniem dr. Suchcitz. Mgr inż. Tobiasiewicz zapytał, czy pojęcie ”obczyzna” istnieje w nowych niepodległościowych warunkach. Mgr Kowalska dodała, że pojęcie ”obczyzna”  jest sprawą indywidualną. Mieszka w obcym kraju, ale sama wybrała taką drogę i w dalszym ciągu czuje przynależność do Polski. Mgr inż. Tobiasiewicz dodał, że ogólnie Polacy poza granicami czują sie Polakami. Inne odczucia ma prof. Inż. Włodzimierz Bronic-Czerechowski. Ze swojego doświadczenia w Polsce jest traktowany jako cudzoziemiec.

Dyskusja wróciła do tematu Statutu. Otworzył ją dr Fórmaniak, który stwierdził, że powinna być powołana komisja w celu przeanalizowania Statutu i przystosowania go do potrzeb współczesnych. Prof. Taborska spytała , czy to mają być zmiany czy nowelizacja statutu. Prof. inż. Bronic-Czerechowski dodał, że statut był nie zmieniany przez 50 lat więc można stworzyć nowy lub znowelizować obecny. Prof. Taborska zwróciła uwagę, że bardziej rozsądną rzeczą będzie nowelizacja, tak jak się to stało w przypadku Statutu PUNO. Ostatecznie ustalono, że sprawa Statutu jest odłożona na przyszły rok.

Redaktor Roczników PTNO mgr Rowiński poinformował, że Roczniki są publikowane w nakładzie ok. 200 egzemplarzy i zachodzi pytanie czy to się opłaca. Ostatecznie przyjęto, że trzeba polepszyć jakość Rocznika bo jest on reklamą dla PTNO. Część Rocznika mogłaby być wydawana jako czasopismo. Ostatecznie ustalono, że przyszłość Rocznika jest jako dezyderat do przemyślenia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

W dalszej kolejności Sekretarz ds. Członkowskich przedstawił kandydatów na nowych członków zwyczajnych: Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz BSc PhD, Stefan Stańczyk MSc PhD, Ewelina Wachnicka MSc PhD i Marian Zastawny MSc PhD. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Dr Laskiewicz poinformował, że dr Marta Spohn zrezygnowała z członkowstwa.

Prof. Bronic-Czerechowski zaproponował, żeby w ramach aktywizacji PTNO zmienić procedurę wyboru Prezesa PTNO. Można np. wybierać w taki sposób jak The Royal Institute of British Architects – a mianowicie, że członkowie podają kandydatów. Mgr inż. Tobiasiewicz spytał, jak to określa Statut PTNO. Dr inż. Fórmaniak odpowiedział, że Statut tego nie określa. Zaproponowano, że w zawiadomieniu o Walnym Zabraniu podać kandydatury na Prezesa PTNO. Propozycja została przyjęta 8 głosami za i jedną wstrzymującą sie od głosu. Prof. Taborska spytała jak wygląda sprawa kadencji Prezesa. Po dyskusji, zdecydowano większością głosów (6 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący), że kadencja Prezesa będzie trwała 1 rok. 

Przy okazji postulowano również, aby rozważyć w nowelizacji statutu, i jeśli do niej dojdzie, ograniczenie piastowania pozycji Prezesa PTNO przez tę samą osobę nie dłużej niż przez 3 kolejne kadencje.

Następnym postulatem, który został przyjęty był wniosek o umieszczenie sprawozdań z ostatnich 6 zebrań PTNO na Witrynie.

Następny dezyderat przedstawił prof. Bronic-Czerechowski. Zwrócił uwagę, że w publikacji ”The Polish Cultural & Scientific Heritage at the Down of the Third Millenium” oraz jej polskiej wersji (”Polskie Dziedzictwo Kultury i Nauki. U Progu Trzeciego Tysiąclecia”) jest wiele pominięć niektórych nauk oraz polskich osiągnięć jak również błędów i należy to poprawić. Dr Suchcitz zasugerował, żeby w tej sprawie zwrócić do wydawcy – Uniwersytetu Toruńskiego. Dr Laskiewicz dodał, że nie jest przewidywane drugie tłumaczenie publikacji. Dr inż. Fórmaniak zasugerował, że w Roczniku należy umieścić artykuł ustosunkowujący się do tej publikacji.

Ponadto, uchwalono wniosek o nagrodzie za długotrwałą pracę w wysokości £1000 dla byłego Skarbnika PTNO mgr Ludwika Maika. Fundusze na ten cel pochodzą z fundacji Karoliny Borchardt.

Na koniec wysunięto jako dezyderat rozważenie pomysłu zwrócenia się do Uniwersytetu Toruńskiego o dotację na współpracę z młodymi polskimi naukowcami przebywającymi w UK. Uzyskane fundusze poprawiłyby rozwój współpracy z młodymi naukowcami z Polski przybywającymi na badania naukowe do UK.

Oficjalna część spotkania Walnego Zebrania zakończyła się o godzinie 19:30.

W porządku dziennym Walnego Zebrania była propozycja wspólnego Opłatka. W rodzinnej atmosferze przy lampce wina dzielono się opłatkiem, składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne i dyskutowano o przyszłości PTNO i „Rocznika”.

 

 Londyn, 15 grudnia 2015

Mgr Małgorzata Staszczak-Goddard

 

 

Sprawozdania z poprzednich Walnych Zebrań.

Walne Zebranie PTNO za 2016 odbyło się

Posted by on lis 17, 2016 in Informacje bieżące, Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie(WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie odbyło się w piątek, 2 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Wykładowej PUNO na III piętrze w POSK-u, 238-246 King Street, London W6 0RF. Połączone ono było  z uroczystościa “Opłatka”, które odbył się po WZ. Wkrótce ukaże się sprawozdanie z WZ. Przyjęto dwóch nowych członków: Prof. Victora Tybulewicza oraz dr Rafała Mostowego. Ich biogramy, w dodatku do tych członków których przyjeliśmy w ubiegłej kadencji, są zamieszczone w zakładce/kategorii „Nowi...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 29 Listopada 2014

Posted by on wrz 23, 2015 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Protokół z Walnego Zebrania PTNO 29 listopada 2014 r.   Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 29 listopada 2014 roku, w godzinach 14:30 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło dziewięciu członków. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany dr  inż. Andrzej Fórmaniak, natomiast pierwszym Sekretarzem Walnego Zebrania...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2013r.

Posted by on lut 13, 2014 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie (PTNO) odbyło się 7-go grudnia 2013 roku, w godzinach 15:00 – 18:00, w budynku Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w zachodnim Londynie. W zebraniu uczestniczyło 13 członków, nieobecność usprawiedliwiło czterech. Otwarcia Zebrania dokonał Prezes PTNO prof. Bolesław Indyk, który po uroczystym i serdecznym powitaniu, poprosił o uczczenie, minutą ciszy, pamięć zmarłych w okresie sprawozdawczym, członków PTNO: ks. prof. Józefa Guli z Londynu, dr. Jana Janusa...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 18 grudnia 2012 r.

Posted by on gru 19, 2012 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 18 grudnia 2012 r. w godzinach 17:00-18:40 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło dziesięciu członków. Pięciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. Na wstępie Prezes prof. Bolesław Indyk złożył hołd zmarłym w okresie sprawozdawczym członkom towarzystwa: ks prof. dr Józef Gula. Prezes zarządził minutę ciszy na cześć jego pamięci. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ przyjęło zaproponowany porządek zebrania. Protokół...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 13 grudnia 2011r.

Posted by on maj 22, 2011 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 13 Grudnia 2011 w godzinach 17:00-19:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III pietrze. Na zebranie przybyło 14 członków. Sześciu członków usprawiedliwiło swoja nieobecność. WZ prowadził dr inż. Andrzej Suchcitz, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. Protokół ostatniego Walnego Zebrania 7 grudnia 2010 został odczytany przez sekretarza WZ i przyjęty jednogłośnie bez poprawek. Następnie odczytano również sprawozdania z działalności Zarządu PTNO. Na wstępie Wiceprezes: prof. Bolesław Indyk złożył...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 7 grudnia 2010r.

Posted by on maj 22, 2010 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie (WZ) członków PTNO odbyło 7 Grudnia 2010 w godzinach 18:00-20:00 w Sali Wykładowej PUNO – w POSK-u III ptr. Na zebranie przybyło 12 członków. WZ prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak, a na sekretarza wybrano dr Marka Laskiewicza. WZ uczciło minutą ciszy zmarłych w ostatniej kadencji członków PTNO. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z ostatniego WZ w Grudniu 2009 z poprawką dotyczącą nazwiska autora witryny internetowej, którym był Pan Jarosław Skręta, reprezentującym f-mę NessComp. Następnie prezes, sekretarz generalny,...

read more

Protokół z Walnego Zebrania PTNO – 8 grudnia 2009r.

Posted by on maj 22, 2009 in Walne Zgromadzenia | 0 comments

Walne Zebranie członków PTNO odbyło się w dniu 8 Grudnia 2009 roku w godzinach 16:00-18:00. Miejscem WZ była sala wykładowa Polskiego Uniwersyutetu na Obczyźnie, POSK – III ptr. Na zebranie przybyło 17 członków. Zebranie prowadził dr inż. Andrzej Fórmaniak a sekretarzem zebrania wybrano prof. dr Zofia Butrym. Sekretarz WZ przeczytała protokółu z ubiegłego WZ, który został zaaprobowany przez obecnych członków. Następnie prezes, sekretarz generalny, skarbnik oraz komisja rewizyjna przedstawili swoje sprawozdania, po których nastąpiła dyskusja....

read more